Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Utlysning ASG, 2017 - 2018

Utlyses 2016-10-04, ansök senast 2017-01-24
Var god att notera att sista datum för utlysningen har passerat. En liknande utlysning kommer att göras under hösten 2017.

Hur föreslår man en Advanced study group för 2017 - 2018?

Ett förslag till Advanced study group skall inkomma till institutet före 24 januari 2017. Vi tar gärna emot ansökan via mail.
Förslaget ska omfatta ett flerdisciplinärt forskningsområde, en presentation av den grupp som vill arbeta med forskningsfrågan samt en plan för hur man avser att strukturera arbetet.

Budget
I en budget bifogad ansökan ska kostnader för exempelvis seminarier och inbjudna gästföreläsare hjälpligen specificeras. Institutet bidrar med högst 100 000 kr att användas till kostnader i samband med seminarier, reskostnader för utifrån kommande deltagare, gäster m.m.

Anslagna medel anges som kostnadsram och inom denna kan medel brukas sammanlagt två terminer från det att gruppens arbete inletts. Notera att institutets bidrag till Advanced study groups inte kan omfatta lönekostnader. Högst 30 % av medel inom angiven kostnadsram får användas vid ett och samma tillfälle - exempelvis för slutsymposium. För särskilt kostnadskrävande seminarieserier och symposier förutsätter institutet att andra, externa medel söks. Kostnader för lokaler ska inte ingå i budget. Pufendorfinstitutet tillhandahåller lokaler och basutrustning (möteslokaler, sammanträdesrum, IT-service, etc.). Budgeten anger en kostnadsram för de kostnader en grupp medför och betalas inte ut som gruppens egna medel. Vid avslut, senast sista dagen på vårterminen 2018, avslutas även tillgång till pengar inom kostnadsramen och eventuell återstående summa återgår till institutet för bruk till framtida verksamhet.

Vad menas med flerdisciplinär?
Lunds universitet har haft betydande framgång med ämnes- och fakultetsövergripande forskningssatsningar under 2000-talet. Pufendorfinstitutet inrättades för att i fria och nya former pröva möjligheterna att hitta samarbetsytor mellan forskare i olika ämnen och fakulteter.

I en Advanced study group ska ingå forskare från minst tre fakulteter. Vikt läggs vid ansökans kreativitet och mångsidighet. Vidare läggs vikt vid potentiella möjligheter till fortsatt samverkan efter avslut.

Vad kräver vi av forskare vid Pufendorfinstitutet?
Institutets verksamhet förutsätter deltagande och närvaro. Forskargruppernas möten och seminarier skall hållas i huse

Förslagets utformning
Förslaget ska utformas på svenska eller engelska och vara Pufendorfinstitutet tillhanda senast 24 januari 2017 och innehålla:

1.    Beskrivning av forskningsproblem och strategi för hur arbetet ska genomföras, max 5 sidor

2.    Budget

3.    Presentation av deltagande forskare, max 1 sida/deltagare

Hur fattas beslut?
Beslut om Advanced study group fattas av Pufendorfinstitutets styrelse.
Beslut skall lämnas senast i slutet på mars eller början på april.

Hur många grupper antas?
Institutet har, med denna utlysning, möjlighet att bereda plats för tre nya  Advanced study groups.

För mer information kontakta:
Institutets föreståndare, professor Sune Sunesson, sune.sunesson [at] pi.lu.se
Institutets senior scientific advisor, professor Sture Forsén, sture.forsen [at] pi.lu.se 

 

Utlysning ASG 2017-18 SVE

Sidansvarig:

Pufendorfinstitutet
Lunds universitet

Box 117, 221 00 LUND

Besöksadress: Biskopsgatan 3