Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Utlysning Tema 2017 - 2018

Observera att datumet för utlysningen har passerat och att tema är tillsatta för 2017/2018. En liknande utlysning för nya tema kommer att göras under hösten 2017.

Inbjudan att ansöka om tema vid Pufendorfinstitutet 2017 - 2018

Hur föreslår man ett tema för 2017-18?
Förslag till nytt tema skall inkomma till institutet före 10 januari 2017 för projekt som ska påbörjas under hösten samma år, m.a.o. i samband med terminsstarten hösten 2017. Förslaget ska innehålla beskrivning av ett aktuellt flerdisciplinärt forskningsproblem, presentation av en grupp forskare som vill arbeta med att utveckla ett forskningsprogram kring detta område samt en plan för hur man avser att strukturera arbetet. Till ett tema kommer att finnas möjlighet att knyta en internationell gästforskare under 2-4 månader (minst 2 månader, högst 4 månader) eller 2-4 gästforskare för kortare perioder. Denna möjlighet ges i samband med att tema antagits och söks separat under vårterminen 2017. Förslag på gästforskare bör anges redan i ansökan om tema, men märk att inga kostnader för denna tjänst medräknas i temats budget. Eventuell gästforskares tjänst bekostas av andra externa medel och budget för denna ligger utanför temats. Vi vill vidare se en förenklad kommunikationsplan med idéer för utåtriktad verksamhet och önskade resurser för att kommunicera gruppens arbete både inom och utanför Lunds universitet

Budget
Pufendorfinstitutet tillhandahåller lokaler och basutrustning (arbetsplats, dator, IT-service, sammanträdesrum etc.). I en budget bifogad ansökan ska kostnader för ersättning till de forskare som arbetar i programmen tas upp. Löner beräknas inklusive lkp. Notera dock att overhead inte ska räknas in i budget. (Overheadkostnader kommer att beräknas separat och läggs till de medel som söks för tema. Dessa medel ska inte sökas utan utgår automatiskt som komplettering till medel vid beviljad ansökan). Koordinatorn (koordinatorerna) för ett tema kan ersättas med högst en halv årslön. Sammanlagt får lönekostnaderna för ett tema motsvara högst tre årslöner för universitetslektor/professor. Forskarna får ersättning i form av anställning vid Pufendorfinstitutet genom s.k. friköp från sin respektive heminstitution. Institutet har inte möjlighet att avlöna doktorander, men uppmuntrar till doktoranders medverkan i projekt. Det är möjligt att söka högst 2 000 000 SEK totalt. Programmet får ej löpa längre än högst 8 månader.

Övriga kostnader, exempelvis för seminarier och symposier, skall hjälpligen specificeras i ansökan. Institutet bidrar med högst 200 000 SEK till symposium eller avslutande konferens. Institutet förutsätter att även externa medel söks för kostnadskrävande seminarieserier och symposier.

Budgeten anger en kostnadsram för de kostnader temat medför och betalas inte ut som gruppens egna medel. Vid temats avslut, senast sista dagen på vårterminen 2018, avslutas även tillgången till kostnadsramen och eventuell återstående summa återgår till institutet för bruk till framtida verksamhet.

Vad menas med flerdisciplinär?
Lunds universitet har haft betydande framgång med ämnes- och fakultetsövergripande forskningssatsningar under 2000-talet. Pufendorfinstitutet inrättades för att i fria och nya former pröva möjligheterna att hitta samarbetsytor mellan forskare i olika ämnen och fakulteter.

I varje tema ska ingå forskare från minst tre fakulteter. Institutet ser också gärna att programmet utgår från aktuella frågor som tills vidare inte "ägs" av en viss disciplin. Vikt läggs vid ansökans kreativitet och mångsidighet. Vidare läggs vikt vid potentiell möjligheter till fortsatt samverkan efter temats avslut.

Exempel på tidigare och pågående teman är "The Credit Society – a delicate balance between risk and opportunity", "Degrowth" och "eHealth: for better, for worse – in sickness and in health" och “The Annual Report”, “Energy Justice” “A Plurality of Lives” och “Work and Organization in the Digital Age”.

Vad kräver vi av forskare vid Pufendorfinstitutet?
Institutets verksamhet förutsätter deltagande och närvaro. Forskargruppernas möten och seminarier skall hållas i huset. Forskarna inom ett tema har tillgång till arbetsplatser som förväntas användas i en omfattning som motsvarar deras förordnanden. Forskare och temagrupper skall hålla varandra och institutets ledning informerade om sina verksamheter och verka för tvär- och/eller mångvetenskapliga utbyten. Forskare ska också verka för att doktorander och studenter med specialkompetens av intresse för temat, inom ramen för sin utbildning, ska ges möjlighet att på olika sätt bidra till temats arbete. Doktorander kan exempelvis ingå i temagruppen och/eller bjudas in att medverka vid möten och sammankomster. Varje tema ska avslutas med en konferens/workshop (eller annan i omfattning jämförbar aktivitet) där frågeställningar och fortsatta studier kan diskuteras. 

En rapport med beskrivning av temats verksamhet ska inlämnas till institutet senast en månad efter avslut. Omfattningen av rapporten ska vara ca 5 sidor lång och relaterad till den ursprungliga ansökan.

Alla deltagare förbinder sig också att efter temats avslut delta i den enkätundersökning som institutet använder som underlag för utvärderingar och omarbetningar av verksamheten. Tre sådana enkäter skickas ut inom 1 – 2 år efter avslut.

Förslagets utformning
Förslaget ska utformas på engelska, vara Pufendorfinstitutet tillhanda senast 10 januari 2017 och innehålla:
1.    Beskrivning av forskningsproblem och strategi för hur arbetet ska genomföras, i ett dokument på max 5 sidor
2.    Budget enligt given Excel-mall
3.    CV för deltagande forskare, förkortat till max 1 sida/deltagare och i ett dokument
4.    CV för föreslagen/föreslagna gästforskare

Hur fattas beslut?
Beslut om nya teman fattas av Pufendorfinstitutets styrelse. Vid handläggningen kommer institutet att ta hjälp av externa rådgivare. Handläggningstiden beräknas till ca 2 - 3 månader, beslut skall lämnas senast 31 mars 2017.

Ansökan
Vänligen skicka ansökan till föreståndaren, senior scientific advisor samt administrativa koordinatorer. Vi godtar ansökan via mail och uppskattar om den skickas som pdf filer i tre delar; ansökan, budget (pdf eller excel) samt CV:n.

För mer information kontakta:

Institutets föreståndare, Professor Sune Sunesson, sune.sunesson [at] pi.lu.se

Institutets senior scientific advisor, Professor Sture Forsén, sture.forsen [at] pi.lu.se

Institutets koordinatorer:  Gisela F. Aramburu, gisela.ferre_aramburu [at] pi.lu.se
                                         Eva Persson, eva.persson [at] pi.lu.se

 

PDF icontemautlysning_for_2017-2018_.pdf

PDF iconcall_for_theme_proposals_2017-18_.pdf

 

Sidansvarig:

Pufendorfinstitutet
Lunds universitet

Box 117, 221 00 LUND

Besöksadress: Biskopsgatan 3