Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Trauma

ASG 2021

Trauma är ett högaktuellt ämne i den nutida globala situation, där samhällen påverkas av flera olika källor till oroligheter som samtidigt också representerar möjliga orsaker till trauma med efterföljande konsekvenser för individer, grupper och hela samhället. Trauma kan emellertid förstås på ett flertal olika sätt, trauma kan betraktas från olika vetenskapliga synvinklar och ta sig många olika uttryck, såväl mänskliga som samhälleliga, vetenskapliga och politiska.

Dagens samhällen är påverkade av globala oroligheter och utmaningar av hög dignitet, som påverkar samhällens och individers dagliga liv och framtidsutsikter på olika vis. Sådana utmaningar omfattar politisk instabilitet i många länder, globala kriser som innefattar krig, migrationsströmmar, sociala orättvisor och förföljelser, den pågående COVID-19-pandemin, hållbarhetsaspekter och klimatångest, m.m. Dessa tillstånd och händelser kan i sin tur på egen hand skapa sociala oroligheter, ekonomisk kollaps, fysiska och psykiska reaktioner och symtom, som exempelvis rädsla och ångest och potentiellt representerar de på så sätt (in)direkta orsaker till trauma. Korta som långsiktiga konsekvenser från dylika händelser är svåra att greppa och förstå, såväl för individer som grupper och för samhället som helhet.

Om ASGn

Studiegruppen syftar till att identifiera och formulera interdisciplinära forskningsfrågor kring trauma, med relevans för individer och samhälle genom multidisciplinärt samarbete som kombinerar medicinsk, samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning kring ämnet trauma. Ett annat mål är att kartlägga och förstå hur individers, gruppers och samhällens erfarenheter av och uttryck för trauma begreppsliggörs och representeras inom olika discipliner och inom konst och andra kulturyttringar. Detta kan leda till en fördjupad förståelse för trauma som begrepp, dess uttrycksformer och effekter, som kan påverka konsekvenser och hantering av trauma på individ-, grupp-, eller samhällsnivå. Studiegruppens multidisciplinära utgångspunkt kommer att utvecklas i riktning mot en form av interdisciplinäritet där teorier, begrepp och metoder från olika fält kan berika varandra.

Frågor som kommer att utforskas:

• Hur är individers, gruppers och samhällens erfarenheter av och uttryck för trauma begreppsliggjorda och representerade inom olika vetenskapliga discipliner, som medicin, samhällsvetenskap, humaniora, etc.?

• Hur är individers, gruppers och samhällens erfarenheter av och uttryck för trauma begreppsliggjorda och avbildade inom olika konstformer och kulturella uttryck, som visuell konst, scenkonst, film, tidningar, sociala medier, litteratur, etc.?

• Vilka spänningsfält kan iakttas mellan olika förståelser av och uttryck för trauma och vilken betydelse har dessa spänningar på individ-, grupp-, och samhällsnivå?

• Vilka konsekvenser har olika erfarenheter av och uttryck för trauma på individ-, grupp-, och samhällsnivå?

• Vilka interdisciplinära forskningsfrågor och metoder uppstår inför möjliga framtida forskningssamarbeten med fokus på individers, gruppers och samhällens erfarenheter av och uttryck för trauma?

Söndrigt nät. Foto.
Photo by Sharon McCutcheon on Unsplash