Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Utlysning: Advanced Study Group HT2020 – VT2021

Pufendorfinstitutet har till uppgift att stimulera samarbeten mellan forskare från olika discipliner inom Lunds universitet. Institutet bereder praktisk möjlighet att utveckla tvärvetenskapliga arbetssätt och idéer till ny forskning. Anställda vid Lunds universitet inbjuds därför att föreslå vetenskapliga problemområden som lämpar sig för arbete i en Advanced Study Group (ASG) vid Pufendorfinstitutet under perioden HT 2020 - VT 2021.

Vad är en ASG

En ASG samlar en grupp forskare från olika discipliner kring ett gemensamt forskningsproblem. Med en ASG ges ett tillfälle att arbeta tillsammans med en komplex idé som befinner sig i ett tidigt utvecklingsstadium. Målet är att utveckla gruppens kunskap för att t ex leda fram till en gemensam forskningsansökan eller forskningskommunikation av olika slag. Ett sakkunnigt förkastande av en ursprunglig idé kan också räknas som ett lyckat resultat. 

Antalet ingående discipliner är inte fixerat, men brukar inbegripa flera fakulteter. Det väsentliga är att ASGn samlar de kompetenser som krävs för att framgångsrikt kunna behandla det beskrivna tvärvetenskapliga problemområdet. 

Gruppens medlemmar ska ha anställning vid Lunds universitet under den period som ASGn är verksam. Inom ramen för sin utbildning är även doktorander välkomna att medverka i gruppen under förutsättning att det godkänns av prefekt och handledare.

Hur arbetar gruppen

Gruppen håller sina möten, seminarier och workshops på institutet, en gång i månaden eller mer, under perioden september till maj. Den har fri tillgång till Pufendorfinstitutets lokaler och medel för att kunna bjuda in föreläsare, hålla seminarier och workshops m.m. Den huvudsakliga avsikten med gruppens arbete är att den på ett framåtsyftande sätt ska utveckla sin kunskap. Extern forskningskommunikation kan bli ett resultat, men är inte ett krav. 

Ekonomiskt bidrag till arbetet

Institutet bidrar med högst 100 000 SEK att användas till kostnader i samband med seminarier, resekostnader för externa deltagare, m.m. Med hjälp av bidraget kan man arvodera gäster, men medel kan inte användas till lönekostnader.

Avsikten med det ekonomiska stödet är att kontinuerligt bistå gruppens kunskapsut-veckling, därför kan högst 30 % av medlen användas vid ett och samma tillfälle – exempelvis för ett slutsymposium, konferens eller film. Bidrag till konferensresor eller fältarbeten medges i regel inte i budgeten, det går naturligtvis bra att använda andra externa medel för sådana initiativ inom ramen för en ASG.
Anslagna medel anges som kostnadsram och kan brukas under de två terminerna vid institutet. De betalas inte ut till gruppen som egna medel. Vid avslut, sista dagen på vårterminen 2021, avslutas tillgången till pengar inom kostnadsramen.

Institutets krav

Institutets verksamhet förutsätter deltagande och närvaro. Forskargruppernas möten och seminarier ska hållas i huset. Arbetet bör avslutas med en framåtsyftande aktivitet med betoning på fortsatta studier. Formen för gruppens syntesaktivitet kan variera och t ex utgöras av en forskningsansökan, en film, en podcast, en bokutgivning såväl som en mindre konferens. 

En rapport med beskrivning av gruppens aktiviteter ska lämnas till institutet efter arbetets avslut. Rapporten ska innehålla en kort sammanfattning av gruppens möten och evenemang samt inbjudna talare och eventuella planer för framtiden. Alla deltagare förbinder sig också att delta i de enkätundersökningar som ligger till grund för utveckling av institutets verksamhet. 

Utformning av ansökan 

Förslaget kan vara utformat på antingen svenska eller engelska och ska innehålla en beskrivning av det forskningsproblem man önskar arbeta med, en presentation av medlemmarna i den föreslagna gruppen, samt en plan för hur man avser att strukturera arbetet. I en bifogad budget ska kostnader för exempelvis seminarier och inbjudna gästföreläsare hjälpligen specificeras. Sammanfattningsvis önskar vi:

  • en beskrivning av ett flerdisciplinärt forskningsproblem; 
  • en beskrivning av vad gruppen önskar uppnå under ASG-året i relation till problemområdet;
  • en presentation av medverkande forskare som motiverar deras kunskapsmässiga bidrag till ASGn; 
  • en plan för hur man avser att strukturera arbetet;
  • en uppskattad budget för arbetet

Ansökan ska vara separerad i tre dokument med följande innehåll:

Dokument 1
Beskrivning av problemområdet och strategi för hur arbetet ska genomföras på max 5 sidor (exkl. referenser)

Dokument 2
Relevant CV för deltagande forskare om max 1 sida per deltagare. 

Dokument 3
Ett budgetförslag gällande tänkta aktiviteter. (Namn på gäster att bjuda in är inte nödvändiga här, dessa kan föreslås under arbetets gång).

 

Hur fattas beslut

Beslut om nya ASG fattas av Pufendorfinstitutets styrelse. Handläggningstiden beräknas till 2 månader, det vill säga beslut lämnas i mars 2020. 

Elektronisk ansökan ska vara inkommen till Pufendorfinstitutet senast 7 januari 2020. Epost: ansokan [at] pi [dot] lu [dot] se

Intresserade är välkomna att kontakta institutet för ytterligare information:
Ann-Katrin Bäcklund, föreståndare, ann-katrin [dot] backlund [at] pi [dot] lu [dot] se ank: 20471
Eva Persson, koordinator, eva [dot] persson [at] pi [dot] lu [dot] se ank: 26203

Välkommen med er ansökan!

 

Sidansvarig:

Om utlysning av ASG

Elektronisk ansökan ska vara inkommen till Pufendorfinstitutet senast 7 januari 2020.

Epost: ansokan [at] pi [dot] lu [dot] se

 

 

Kontakt

Ann-Katrin Bäcklund, föreståndare, ann-katrin [dot] backlund [at] pi [dot] lu [dot] se ank: 20471
Eva Persson, koordinator, eva [dot] persson [at] pi [dot] lu [dot] se ank: 26203

Pufendorfinstitutet
Lunds universitet

Box 117, 221 00 LUND

Besöksadress: Biskopsgatan 3