Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Utlysning Advanced Study Group 2019 – 2020

Anställda vid Lunds universitet inbjuds att föreslå vetenskapliga problemområden som lämpar sig för arbete i en Advanced Study Group (ASG) vid Pufendorfinstitutet under perioden HT 2019 - VT 2020. Elektronisk ansökan ska vara inkommen till Pufendorfinstitutet senast 10 januari 2019. Adress: ansokan@pi.lu.se

Vad är en ASG
En ASG, samlar en grupp forskare från olika discipliner kring ett gemensamt forskningsproblem. Det är ett tillfälle att arbeta tillsammans med en komplex idé som befinner sig i ett tidigt skede. Målet är att utveckla gruppens kunskap och kan t ex leda fram till en gemensam forskningsansökan eller forskningskommunikation i olika former. Antalet ingående discipliner är inte fixerat, men brukar inbegripa tre eller fler fakulteter. Det väsentliga är att ASGn samlar de kompetenser som krävs för att fram-gångsrikt kunna behandla det beskrivna tvärvetenskapliga problemområdet.

Gruppens medlemmar ska ha anställning vid Lunds universitet under den period som AGGn är verksam. Även doktorander är, inom ramen för sin utbildning, välkomna att medverka i gruppen, under förutsättning att det är godkänt av prefekt och handledare.

Hur arbetar gruppen
Gruppen håller sina möten, seminarier och workshops på institutet, en gång i månaden eller mer under perioden september till maj. Den har fri tillgång till Pufendorfinstitutets lokaler för sina aktiviteter och får tillgång till medel för att kunna bjuda in föreläsare, hålla seminarier och workshops m.m. Den huvudsakliga avsikten med gruppens arbete är att den på ett framåtsyftande sätt ska utveckla sin kunskap. Extern forskningskom-munikation kan bli ett resultat, men är inte ett krav.

Ekonomiskt bidrag till arbetet
Institutet bidrar med högst 100 000 kr att användas till kostnader i samband med seminarier, resekostnader för externa deltagare, m.m. Med hjälp av bidraget kan man arvodera gäster, men det kan däremot inte användas till lönekostnader.

Avsikten med det ekonomiska stödet är att kontinuerligt bistå gruppens kunskapsut-veckling, därför kan högst 30 % av medlen användas vid ett och samma tillfälle – exempelvis för ett slutsymposium. Pufendorfinstitutets uppgift är att stimulera samarbetet mellan forskare från olika discipliner inom Lunds universitet. I budgeten medges därför i regel inte bidrag till konferensresor eller fältarbeten. Det går naturligt-vis bra att använda andra externa medel för sådana initiativ inom ramen för en ASG.

Anslagna medel är en kostnadsram som kan brukas under de två terminerna vid institutet. De betalas inte ut till gruppen som egna medel. Vid avslut, sista dagen på vårterminen 2020, avslutas tillgången till pengar inom kostnadsramen.

 

Vad önskar Pufendorfinstitutet av forskarna
Institutets verksamhet förutsätter deltagande och närvaro. Forskargruppernas möten och seminarier skall hållas i huset. Arbetet bör avslutas med en framåtsyftande aktivitet med betoning på fortsatta studier. Formen för gruppens syntesaktivitet kan variera och t ex utgöras av en forskningsansökan, en film, en bokutgivning såväl som en mindre konferens.

En rapport med beskrivning av gruppens aktiviteter ska lämnas till institutet efter arbetets avslut. Rapporten ska innehålla en kort sammanfattning av gruppens möten och evenemang samt inbjudna talare och framtidsplaner. Alla deltagare förbinder sig också att delta i de enkätundersökningar som ligger till grund för utveckling av institutets verksamhet.

Utformning av ansökan
Förslaget kan vara utformat på antingen svenska eller engelska och ska innehålla en beskrivning av det interdisciplinära forskningsproblem man önskar arbeta med, en presentation av medlemmarna i den föreslagna gruppen, samt en plan för hur man avser att strukturera arbetet. I en bifogad budget ska kostnader för exempelvis seminarier och inbjudna gästföreläsare hjälpligen specificeras. Sammanfattningsvis önskar vi:

  • en beskrivning av ett flerdisciplinärt forskningsproblem;
  • en beskrivning av vad gruppen önskar uppnå under ASG året i relation till problemområdet;
  • en presentation av medverkande forskare som motiverar deras kunskapsmässiga bidrag till ASGn;
  • en plan för hur man avser att strukturera arbetet;
  • en uppskattad budget för arbetet

Ansökan ska vara separerad i tre dokument med följande innehåll:

Dokument 1
Beskrivning av problemområdet och strategi för hur arbetet ska genomföras på max 5 sidor (exkl. referenser)

Dokument 2
Relevant CV för deltagande forskare om max 1 sida per deltagare.

Dokument 3
Ett budgetförslag gällande tänkta aktiviteter. (Namn på inbjudna gäster är inte helt nödvändigt.)
 

Hur fattas beslut
Beslut om nya ASG fattas av Pufendorfinstitutets styrelse. Handläggningstiden beräknas till högst 2 månader, det vill säga beslut skall lämnas i mars 2019.

Intresserade är välkomna att kontakta institutet för ytterligare information:

Ann-Katrin Bäcklund, föreståndare, ann-katrin [dot] backlund [at] pi [dot] lu [dot] se ank: 20471

Eva Persson, koordinator, eva [dot] persson [at] pi [dot] lu [dot] se ank: 26203
 

Välkommen med er ansökan!

Call for ASG applications 2019-2020 in English

Sidansvarig:

Pufendorfinstitutet
Lunds universitet

Box 117, 221 00 LUND

Besöksadress: Biskopsgatan 3