Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Utlysning Tema för unga doktorer 2018

Inbjudan att inkomma med förslag till "tema för unga doktorer” vid Pufendorfinstitutet 2018
Pufendorfinstitutet inbjuder nu till att ansöka om ”tema för unga doktorer” med start våren 2018. Detta är ett försök med tema som särskilt riktar sig till unga forskare som vill arbeta tvärvetenskapligt i grupp. Nedan finns instruktioner för hur ansökan ska utformas.

Vem kan söka tema?
”Unga” forskare i denna utlysning refererar inte till en viss ålder utan den tid som passerat sedan disputation. Forskare vid Lunds universitet högst tre och ett halvt år och minst sex månader efter disputation är välkomna att söka ”tema”. Huvudsökande måste ha sin anställning vid Lunds universitet. Övriga medlemmar kan vara anställda vid andra universitet eller på annat sätt verksamma som forskare i Sverige eller utomlands, men till övervägande del ska gruppen bestå av forskare vid Lunds universitet. Forskargruppen kan förutom avlönade forskare, också ha ytterligare personer knutna till projektet. Det finns exempelvis inget hinder för doktorander eller mer seniora forskare med expertis inom något av temats områden knyts till gruppen. Dock kan institutet inte betala lön till doktorander, seniora forskare eller personer som inte är forskare.

Hur föreslår man ett tema för unga doktorer 2018?
Förslag skall inkomma till institutet senast 1 juli 2017 för projekt som ska påbörjas våren 2018, m.a.o. i samband med terminsstarten. Förslaget ska innehålla beskrivning av ett flerdisciplinärt forskningsproblem, presentation av en grupp forskare (5-7) som vill arbeta med att utveckla ett forskningsprogram kring detta område samt en plan för hur man avser att strukturera arbetet. En förenklad kommunikationsplan med idéer för utåtriktad verksamhet och önskade resurser för kommunicera gruppens arbete både inom och utanför Lunds universitet önskas.

Kostnadsram och budget
Pufendorfinstitutet tillhandahåller administration, lokaler och basutrustning (arbetsplats, dator, IT-service, sammanträdesrum etc.). I en budget bifogad ansökan ska kostnader för ersättning till de forskare som arbetar i programmen tas upp. Löner beräknas inklusive lönekostnadspålägg (LKP). Notera dock att overhead inte ska räknas in i budget. (Overheadkostnader beräknas separat av vår ekonomihandläggare och läggs till. Dessa medel ska inte sökas utan utgår automatiskt som komplettering till medel vid beviljad ansökan). Vi rekommenderar att sökande använder given Excel-mall till budgetens utformning.

Temamedlemmar vid Pufendorfinstitutet avlönas under maximalt åtta månader för lägst 1 dag i veckan men kan delas upp per termin. Arbetsutformningen för tema för unga doktorer är dock öppet för flexibel uppbyggnad och tillåter även engagemang till högre tjänstgöringsgrad under kortare period. Koordinator uppmuntras inberäkna koordinerande insatser i sin tjänstgöringsgrad. Forskare får ersättning i form av anställning vid Pufendorfinstitutet genom s.k. friköp från sin respektive heminstitution. Institutet har inte möjlighet att avlöna doktorander eller seniora forskare, men uppmuntrar till deras medverkan i projekt. Det är möjligt att söka högst 700 000 SEK totalt. Programmet får ej löpa längre än högst 12 månader.

Övriga kostnader, exempelvis för seminarier och workshops, skall hjälpligen specificeras i ansökan men ingår inte i kostnadsramen utan förhandlas fram med institutet efter noggrann plan efter antagen ansökan. Institutet förutsätter att även externa medel söks för kostnadskrävande seminarieserier och symposier.

Budgeten anger en kostnadsram för de kostnader temat medför och betalas inte ut som gruppens egna medel. Vid temats avslut, senast sista dagen på höstterminen 2018, avslutas även tillgången till alla medel i kostnadsramen.

Möjlighet för gästforskare
Till tema kommer att finnas möjlighet att knyta internationella gästforskare (max tre med maximalt två veckor vardera). Denna möjlighet ges i samband med att förslag på tema för unga doktorer antagits och söks separat under höstterminen 2017. Förslag på gästforskare behöver inte anges i ansökan men kan ingå. Inga kostnader för detta medräknas temabudgeten.

Vad menas med flerdisciplinär?
Lunds universitet har haft betydande framgång med ämnes- och fakultetsövergripande forskningssatsningar under 2000-talet. Pufendorfinstitutet inrättades för att i fria och nya former pröva möjligheterna att hitta samarbetsytor mellan forskare i olika ämnen och fakulteter.

I varje tema ska ingå forskare från minst tre fakulteter. Institutet ser också gärna att programmet utgår från forskningsfrågor som tills vidare inte "ägs" av en viss disciplin. Vikt läggs vid ansökans kreativitet och mångsidighet. Vidare läggs vikt vid potentiella möjligheter till fortsatt samverkan efter temats avslut. Förutom grundläggande kriterier bedöms ansökningar utifrån tre aspekter: aktualitet och originalitet, förmågan att ställa tvärvetenskapliga frågor på ett sätt som gör det troligt att samarbetet kommer att bli framgångsrikt samt genomförbarhet.

För exempel på tidigare och pågående teman, se vår hemsida.

Vad kräver vi från Pufendorfinstitutet av forskarna?
Institutets verksamhet förutsätter deltagande och närvaro. Forskargruppernas möten och seminarier skall hållas i huset. Forskarna inom ett tema har tillgång till arbetsplatser som förväntas användas i en omfattning som motsvarar deras förordnanden. Forskare och temagrupper skall hålla varandra och institutets ledning informerade om sina verksamheter och verka för tvärvetenskapliga utbyten. Varje tema ska avslutas med en gemensam aktivitet där frågeställningar och fortsatta studier kan diskuteras.

En rapport med beskrivning av temats verksamhet ska inlämnas till institutet senast en månad efter avslut. Omfattningen av rapporten bör vara ca 5 sidor lång och relaterad till den ursprungliga ansökan.

Alla deltagare förbinder sig också att efter temats avslut delta i den enkätundersökning som institutet använder som underlag för utvärderingar och omarbetningar av verksamheten. Tre sådana enkäter skickas ut inom 1 – 2 år efter avslut.

Förslagets utformning
Förslaget ska utformas på engelska, vara Pufendorfinstitutet tillhanda senast 1 juli 2017 och innehålla:
1. Beskrivning av forskningsproblem och strategi för hur arbetet ska genomföras, i ett dokument på max 5 sidor
2. Budget enligt given Excel-mall
3. CV för deltagande forskare, förkortat till max 1 sida/deltagare och i ett samlat dokument

Hur fattas beslut?
Beslut om nya teman fattas av Pufendorfinstitutets styrelse. Vid handläggningen kommer en första gallring att ske, ner till 4 ansökningar, efter vilken institutet kommer att ta hjälp av externa rådgivare. Handläggningstiden beräknas till högst 3 månader, det vill säga beslut skall lämnas i början på oktober 2017.

För mer information kontakta:

Institutets föreståndare, Professor Sune Sunesson, sune [dot] sunesson [at] pi [dot] lu [dot] se

Institutets senior scientific advisor, Professor Sture Forsén, sture [dot] forsen [at] pi [dot] lu [dot] se

Institutets koordinatorer, Gisela F. Aramburu: gisela [dot] ferre_aramburu [at] pi [dot] lu [dot] se eller Eva Persson, eva [dot] persson [at] pi [dot] lu [dot] se

Utlysning av tema för unga doktorer 2018

 

Sidansvarig:

Pufendorfinstitutet
Lunds universitet

Box 117, 221 00 LUND

Besöksadress: Biskopsgatan 3