Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Pufendorfinstitutets idé och tillkomst

2008 inrättades ett Institute for Advanced Studies vid Lunds Universitet med uppgift att ”främja samarbeten inom Lunds universitet och utgöra en öppen, kreativ flervetenskaplig miljö där forskare ska samlas i fria diskussioner”. Institutet fick namnet Pufendorf Institute for Advanced Studies – eller Pufendorfinstitutet.

Pufendorfinstitutet är ett universitetsövergripande tvärvetenskapligt institut där forskare från olika discipliner ges möjlighet att under ett år arbeta tillsammans för att utveckla nya forskningsområden. Vi uppmuntrar begynnande och ännu omogna forskningsidéer och ger dessa utrymme att utvecklas och lägga en grund för framtida forskning. Vi tillhandahåller därför en fristad i den akademiska vardagen med möjlighet för forskare att under ett år, lära av varandra för att förstå komplexa problem.

Institutets principer

Institutet verkar utifrån tre principer som särskiljer verksamheten från de flesta andra IAS i världen.

  • Verksamheten vänder sig till Lunds universitets egna forskare som formerar en grupp, väljer ämne och sätter upp sina egna mål för det år man arbetar vid institutet. Gruppen utväljs på basis av sin kreativitet, mångsidighet och nyskapande.
  • Den antagna gruppen förbinder sig att arbeta tillsammans med en tydlig målsättning för arbetet, men vi ställer inte krav på att man ska uppnå publicerbara forskningsresultat.
  • Vi erbjuder en flexibel ram som ger grupperna möjlighet att utveckla sin förståelse av problemområdet, på det sätt man finner bäst. Vi stöder deras kunskapsutveckling genom att erbjuda möjlighet att invitera tillfälliga externa gäster eller gästforskare.

Forskare arbetar tillsammans i Teman och Advanced Study Groups (ASG)

Forskargrupperna arbetar antingen i Teman eller Advanced Study Groups vid institutet. I Temat har medlemmarna förbundit sig att arbeta tillsammans med gruppen och får lön av institutet. Medlemmar i ASG avlönas inte och deras arbetsinsats ligger därför på en regelbunden men lägre nivå.

Institutet antar minst fyra Teman varje år. Grupperna brukar innefatta cirka tio medlemmar från tre eller fler av universitetets fakulteter. Det väsentliga är att Temat samlar de kompetenser som krävs för att framgångsrikt kunna behandla sitt problemområde. Temat ska till sin karaktär vara nyskapande och kan befinna sig i ett stadium där det ännu inte är moget för regelrätt forskningsfinansiering. Ansökan görs i januari och redan i september kan de grupper som antagits efter urval, med hjälp av internationella bedömare, börja sitt arbete.

Temagruppen arbetar minst en dag i veckan vid institutet. Gruppen har möjlighet att knyta ytterligare expertis till Temat genom att bjuda in internationella gästforskare för samarbete under längre perioder (1 - 8 månader). Gästforskarprogrammet finansieras av LMK-stiftelsen i Lund.

Advanced Study Groups liknar Teman i sammansättning och mål men befinner sig i ett ännu tidigare stadium än Teman och gruppsammansättningen är ofta mer flexibel. Grupperna är välkomna att arbeta i huset så mycket de vill och har resurser att bjuda in externa gäster, köpa in böcker m.m..

Vår historia

Förslaget att inrätta ett "Institute for Advanced Studies" vid Lunds universitet lades fram 2007 av professor Sture Forsén och godkändes samma år av universitetets råd för forskningsutveckling. Det inrättades av rektor Göran Bexell i december 2008.

Pufendorfinstitutet bär namn efter professor Samuel von Pufendorf (1632 – 1694), universitetets första strategiska rekrytering, vars arbeten spände över ett mycket brett kunskapsfält. Hans namn passar därför väl som namn på ett tvärvetenskapligt institut. Sture Forsén utsågs till institutets första föreståndare.

Under våren 2008 blev det möjligt för institutet att få ett hem. "Classicum" stängdes efter att ha hyst Antikmuséet och institutionen för Antikens Kultur och Samhällsliv. Institutet gavs möjlighet att ta över byggnaden från 1886, som ursprungligen uppfördes att hysa Fysiska institutionen och som fram till 1951 kallades för "Fysicum". Efter ett generöst anslag från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse renoverades huset grundligt och i maj 2009 invigdes Pufendorfinstitutet i hörnet av Sölvegatan och Biskopsgatan.

Ledning och styrning

Pufendorfinstitutet tillhör Universitetets särskilda verksamheter och leds av en styrelse, under denna verkar institutets föreståndare.

Pufendorfinstitutets styrelse

Pufendorfinstitutets föreskrifter (PDF)

Utseende av ordförande och styrelseledamöter för Pufendorfinstitutet (PDF)