Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Skapa en budget

Budgeten ger Temat en kostnadsram, summan betalas inte ut till gruppen som forskningsmedel. Forskarnas löner konteras på institutet och den ekonomiska och administrativa servicen sköts av institutets personal. Vid Temats avslut, sista dagen på vårterminen 2021, upphör tillgången till kostnadsramen och eventuellt återstående medel återgår till institutet (kvarvarande fakturor betalas dock efter denna tidpunkt).

  • Sammanlagt får kostnaderna för ett Tema motsvara maximalt 2 mkr.
  • I den budget, som bifogas på särskild blankett, ska kostnader för ersättning till Temats forskare tas upp. Löner för 8 månader beräknas inklusive LKP. Notera att indirekta kostnader (OH) inte ska räknas in i budget. Indirekta kostnader för central och fakultetsnivå läggs automatiskt till det sökta beloppet. Däremot utgår inte OH till institutioner då institutet tillhandahåller arbetsplats och administrativ service.
  • Enskild forskare kan, som koordinator, ersättas med maximalt 40%. Om två koordinatorer, kan deras medverkan maximalt ersättas med sammanlagt 60 % av en årslön.
  • Övriga kostnader, exempelvis för seminarier och andra arrangemang ska hjälpligen specificeras i ansökan. Kostnader för den avslutande syntesaktiviteten ersätts med högst 100 000 SEK. För särskilt kostnadskrävande arrangemang måste externa medel sökas.
  • Kostnader för gästforskare ska inte medräknas i budget, dessa bekostas av institutet genom en särskild fond.
  • Pufendorfinstitutets uppgift är att stimulera samarbetet mellan forskare från olika discipliner inom Lunds universitet. Därför medges endast i undantagsfall mindre bidrag för konferensresor eller fältarbeten. 

 

Nedan Excel-ark ska användas för beräkning av lönekostnader (inklusive semesterersättning, vilket i motsats till arbetsgivarens del måste inkluderas). Mallen ska laddas ner och gula fält ska fyllas i. Övriga fält ska lämnas orörda och inga andra fält får läggas till.

Pufendorfinstitutets budgetmall i Excel, för Temaansökan.(länken laddar ner en fil, 15 KB.)