Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utlysning Tema 2.0

Vi inviterar tidigare Teman (som avslutade sitt arbete senast vårterminen 2019) att senast den 11 maj sända in en full ansökan om förnyat arbete inom sitt Temaområde under höstterminen 2021.

Pufendorfinstitutet inviterar tidigare Teman till arbete i Temats efterföljd

Vi vet att många Teman fick en god utveckling som resulterade i forskningsprojekt och publikationer i anknytning till de problemområden som utvecklades vid institutet. Men det kan finnas lösa trådar som aldrig fick den penetration de egentligen var värda eller relaterade nya frågeställningar som borde ges chans till utveckling. Den 22/3 utsåg styrelsen de grupper som baserat på inskickade intresseanmälningar får skicka en utförligare ansökan.

Ansökningarna som, ska vara inkomna senast 11/5, behandlas av styrelsen den 25/5. Beviljade Teman startar i september 2021 och arbetet löper under höstterminens fyra månader. Tidsperioden är tyvärr inte förhandlingsbar. Eftersom gruppen antas på gamla meriter, utan extern granskning, gäller följande förutsättningar:

  • Frågeställningarna måste ha tydlig relation till det ursprungliga Temat
  • Gruppen behöver inte samla hela det tidigare Temat, men bör huvudsakligen bestå av tidigare medlemmar
  • Arbetet kan bedrivas på en omfattning mellan 10 till 20 % av heltid
  • Ett mindre antal nya medlemmar kan inkluderas i gruppen och även vara från andra lärosäten.

Planeringen av arbetet måste göras utifrån begränsningen att tiden bara omfattar fyra månader, september till och med december. Godkänd kostnadsram kan inte skjutas framåt i tiden. Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska och ska beakta följande:

Utformning av ansökan

• Inledning med summering (max en sida) av det tidigare Temats intellektuella resultat (ej ”produkter typ publikationer).
• En beskrivning av den/de till Temat relaterade frågor gruppen nu önskar arbeta med och deras nyhetsvärde.
• En beskrivning av gruppens långsiktiga vetenskapliga målsättning/förhoppning i relation till det valda problemområdet.
• Målsättning för arbetet under Temaperiodens fyra månader.
• En presentation av medverkande forskare som motiverar deras kunskaps- mässiga bidrag till Temat.
• En plan för hur man avser att strukturera Temats arbete under perioden.
• Ett eventuellt förslag på önskade eller planerade gäster (ej krav).

Arbetstid

Vanligtvis arbetar alla medlemmar i ett Tema i samma omfattning, men i Tema 2.0 accepteras arbetstid som varierar mellan 10 till 20 procent av heltid. Ifall omfattningen av medlemmarnas arbetstid skiljer sig åt, bör ansökan beskriva hur detta ska hanteras i arbetet.

RIKTLINJER FÖR ANSÖKAN TILL TEMA 2.0

Temats medlemmar

Grundläggande gäller att Temats forskare har en anställning vid Lunds universitet. Institutionerna ersätts (via kontering) för forskarnas arbete i Temat. Kraven på anställning vid Lunds universitet och förväntad omfattning av arbetsinsatsen i Temat måste stå klar för alla ingående redan vid ansökningstillfället. Ett mindre antal forskare anställda vid externa institutioner kan inkluderas bland Temats avlönade medlemmar, förutsatt att de kan delta i det reguljära arbetet på plats i Lund. I dessa fall träffar institutet avtal med forskarens institution, som ersätts för lönekostnader, exklusive OH.

Doktorander får efter godkännande av prefekt och handledare gärna ingå i ett Tema men finansieras ej. Som oavlönad medlem har de inga förpliktelser gentemot institutet. Temats kompetensmässiga sammansättning kan därför inte på ett avgörande sätt baseras på den kunskap en doktorand bidrar med.

Ett vidare nätverk av intresserade forskare kan knytas till Temat, men de har inga förpliktelser gentemot institutet och deras kompetens kan därför inte vara avgörande för Temats arbete.

Gäster och gästforskare

Temat har liksom tidigare möjlighet att bjuda in externa gäster för kortvariga aktiviteter. Kostnaderna för dessa inkluderas i budget.

Internationella gäster kan inbjudas för samarbete med Temat under en längre period. Nya gäster såväl som Temats tidigare gästforskare är välkomna. Dessa anställs vid institutet.

Kostnader för gästforskare ligger utanför Temats ansökta budget, men nominering av kandidater sker med fördel i ansökan. Om potentiella gästforskare är tillfrågade kan deras CV inkluderas i ansökan.

Budget

Budgeten ger Temat en kostnadsram om maximalt 1 mkr.
• I den budget, som bifogas på särskild blankett, ska kostnader för ersättning till Temats forskare tas upp. Löner ska inkludera LKP, men indirekta kostnader (OH) ska inte inkluderas.
• Koordinator ersättas med maximalt 40 %. Om två koordinatorer, kan deras medverkan maximalt ersättas med sammanlagt 60 %.
• Kostnader för gäster och arrangemang ska hjälpligen specificeras i ansökan.
• Kostnader för eventuell gästforskare inkluderas inte i budget.

Ansökan

Ansökan på svenska eller engelska ska separeras i två eller tre dokument med följande innehåll:

Dokument 1
Beskrivning av forskningsproblem och strategi för arbetet, max 5 sidor (exkl. försättsblad och referenser). På försättsbladet anges Temats titel och namnen på medverkande forskare med institutionstillhörighet.
Dokument 2
Budget, uppställd enligt institutets mall.
Dokument 3
I förekommande fall CV för föreslagna gästforskare, max 5 sidor per forskare.

Skicka full ansökan till ansokan [at] pi [dot] lu [dot] se

Beslut

Beslut fattas av Pufendorfinstitutets styrelse den 25 maj och meddelas kort därefter.

För frågor eller information kontakta gärna:
Ann-Katrin Bäcklund, telefon 046 – 222 71 04, ann-katrin [dot] backlund [at] pi [dot] lu [dot] se

 

Datum för ansökan till Tema 2.0

10/3 Deadline intresseanmälan för Tema 2.0

11/5 Deadline för utsedda gruppers ansökan till Tema 2.0

Utlysning och riktlinjer ansökan Tema 2.0

Riktlinjer för ansökan Tema 2.0 (PDF, 194 KB, ny flik)