Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Utlysning ASG, 2018 - 2019

Utlyses 2017-10-03, ansök senast 2018-01-15
Inbjudan att inkomma med förslag till "Advanced Study Group" vid Pufendorfinstitutet 2018

Hur föreslår man en Advanced Study Group för 2018 - 2019?

Förslag till ASG skall vara institutet tillhanda senast 15 januari 2018 för projekt som ska påbörjas under hösten samma år, m.a.o. i samband med terminsstarten hösten 2018. Förslaget ska innehålla en beskrivning av ett aktuellt interdisciplinärt forskningsområde, en presentation av en grupp forskare som vill arbeta med att utveckla ett forskningsprogram kring detta område samt en plan för hur man avser att strukturera arbetet.

 

Budget

I en budget bifogad ansökan ska kostnader för exempelvis seminarier och inbjudna gästföreläsare hjälpligen specificeras. Institutet bidrar med högst 100 000 kr att användas till kostnader i samband med seminarier, resekostnader för utifrån kommande deltagare, gäster m.m.

Anslagna medel anges som kostnadsram och inom denna kan medel brukas sammanlagt två terminer från det att gruppens arbete inletts. Notera att institutets bidrag till en Advanced Study Group inte kan omfatta lönekostnader. Högst 30 % av medel inom angiven kostnadsram får användas vid ett och samma tillfälle - exempelvis för slutsymposium. För särskilt kostnadskrävande seminarieserier och symposier förutsätter institutet att andra, externa medel söks. Kostnader för lokaler och overhead ska inte ingå i budget. Pufendorfinstitutet tillhandahåller lokaler och basutrustning (möteslokaler, sammanträdesrum, IT-service, etc.). Overheadkostnader beräknas och utgår automatiskt som komplement till beviljad budget. Budgeten anger en kostnadsram för de kostnader en grupp medför och betalas inte ut som gruppens egna medel. Vid avslut, senast sista dagen på vårterminen 2019, avslutas tillgång till pengar inom kostnadsramen och eventuell återstående summa återgår till institutet för bruk till framtida verksamhet.

Pufendorfinstitutets uppgift är att skapa och vara en tvärvetenskaplig träffpunkt och att stimulera samarbetet mellan forskare från olika discipliner inom Lunds universitet. I budgeten medges därför inte i regel bidrag till kostnader för konferensresor eller fältarbeten. Det går bra att söka och använda externa medel för sådana initiativ inom ramen för ASG.

 

Vad menas med tvärvetenskaplig?

Lunds universitet har haft betydande framgång med ämnes- och fakultetsövergripande forskningssatsningar under 2000-talet. Pufendorfinstitutet inrättades för att i fria och nya former pröva möjligheterna att hitta samarbetsytor mellan forskare i olika ämnen och fakulteter.

I varje ASG ska ingå forskare från minst tre av universitetets fakulteter. ASG ska utgå från aktuella frågor som gynnas av ett tvärvetenskapligt synsätt. Det är syftet med gruppens arbete som avgör vilken definition av tvärvetenskaplig som lämpar sig bäst. Vikt läggs vid ansökans kreativitet och mångsidighet. Vidare läggs vikt vid potentiella möjligheter för fortsatt samverkan efter temats avslut.

 

Vad kräver vi från Pufendorfinstitutet av forskarna?

Institutets verksamhet förutsätter deltagande och närvaro. Forskargruppernas möten och seminarier skall hållas i huset. Forskare och grupper skall hålla varandra och institutets ledning informerade om sin verksamhet och dela med sig av tvärvetenskapliga erfarenheter. Forskare ska verka för att doktorander och studenter med specialkompetens av intresse för ASGn, inom ramen för sin utbildning, ges möjlighet att på olika sätt bidra till gruppens arbete. En rapport med beskrivning av gruppens aktiviteter ska lämnas till institutet senast en månad efter avslut. Rapporten ska vara relaterad till den ursprungliga ansökan och innehålla en kort sammanfattning av gruppens möten och evenemang samt inbjudna talare och framtidsplaner.

 

Förslagets utformning

Förslaget kan vara utformat på antingen svenska eller engelska och vara Pufendorfinstitutet tillhanda senast 15 januari 2018 och innehålla:

En beskrivning av forskningsproblem och strategi för hur arbetet ska genomföras, i ett dokument på max 5 sidor

En budget

CV för deltagande forskare, förkortat till max 1 sida/deltagare och i ett dokument

 

Hur fattas beslut?

Beslut om nya ASG fattas av Pufendorfinstitutets styrelse. Handläggningstiden beräknas till högst 2 månader, det vill säga beslut skall lämnas i mars 2018. För mer information kontakta:

Institutets föreståndare, Professor Sune Sunesson, sune [dot] sunesson [at] pi [dot] lu [dot] se

Institutets koordinator Eva Persson, eva [dot] persson [at] pi [dot] lu [dot] se

Institutets administratör, Gisela F. Aramburu: gisela [dot] ferre_aramburu [at] pi [dot] lu [dot] se

 

Utlysning för ASG 2018 - 2019

Sidansvarig:

Pufendorfinstitutet
Lunds universitet

Box 117, 221 00 LUND

Besöksadress: Biskopsgatan 3