Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Utlysning Tema 2020 - 2021

Anställda vid Lunds universitet inbjuds härmed att ansöka om möjligheten att få forma ett Tema vid Pufendorfinstitutet under perioden HT 2020 – VT 2021.

Vad är ett Tema

Pufendorfinstitutets målsättning är att ge forskare vid Lunds universitet möjlighet att utveckla arbetsformer där forskare från olika discipliner tillsammans arbetar med ett vetenskapligt problemområde. Ett Tema ska därför formeras kring ett aktuellt vetenskapligt problem, som för sin lösning kräver kunskap från flera discipliner i samverkan. 

Vanligtvis brukar ett Tema kräva medverkan av 8-10 forskare från flera av universitetets fakulteter. Antalet ingående discipliner är inte fixerat, det väsentliga är att Temat samlar de kompetenser som krävs för att framgångsrikt kunna behandla det beskrivna problemområdet. Temats medlemmar måste tillsammans ha tillräcklig kunskap för att kunna arbeta med det valda problemet. Då institutet främst vänder sig till anställda vid Lunds universitet kan det innebära att ett Tema behöver förstärka kunskapen inom vissa delområden med hjälp av externa forskare. Institutet erbjuder olika möjligheter till sådant utbyte. 

Temat ska till sin karaktär vara nyskapande och det får därför lov att befinna sig i ett stadium där det ännu inte är moget för regelrätt forskningsfinansiering. Temat ska dock ha en tydlig målsättning för sitt arbete under det år man verkar vid Pufendorfinstitutet. Ett framgångsrikt Tema förutsätter en väl sammansatt kombination av forskare med kunskaper som bidrar till problemfältet. Det förutsätter också engagemang och aktivt deltagande av de medverkande. 

En tydlig målsättning innebär inte att man måste leverera publicerbara forsknings-resultat under Temaperioden, men ha målsättningar som öppnar vägar framåt för fortsatt arbete inom fältet. Vanligt är att Teman resulterar i forskningsansökningar, konferenser, publikationer, olika typer av forskningskommunikation, nätverks- eller centrumbildningar. Institutet ställer inte krav på typ av aktivitet.  

Vikt läggs vid ansökans kreativitet och mångsidighet, att sammansättningen av gruppens kompetens är väl motiverad och att den uppsatta målsättningen för arbetet framstår som möjlig att uppnå. 

Institutet erbjuder 

Institutet erbjuder forskningstid i en stimulerande arbetsmiljö i anrika lokaler, liksom administrativt och tekniskt stöd.

Arbetstid
De forskare som ingår i Temats kärngrupp ska som regel arbeta 20 procent av sin arbetstid vid Pufendorfinstitutet, under åtta sammanhängande månader. Koordinator och eventuell biträdande koordinator kan arbeta i något större omfattning. Undantagsvis kan enstaka medlem beviljas något lägre arbetstid, förutsatt att det inte allvarligt försvagar gruppen inom det aktuella kunskapsområdet. Medlemmarnas institutioner ersätts för den arbetstid som forskarna förbinder sig att arbeta vid institutet. Denna ordning förutsätter att Temats forskare har en anställning vid Lunds universitet som de kan vara tjänstlediga från motsvarande arbetstiden i Temat under perioden HT 2020 – VT 2021. 

Undantagsvis kan enstaka forskare från externa institutioner inkluderas i Temats permanent avlönade medlemmar, förutsatt att de kan delta i det reguljära arbetet på plats i Lund. Det förekommer att ett Tema knyter ett vidare nätverk av intresserade forskare till sig. Dessa är välkomna i arbetet, men har inga förpliktelser gentemot institutet. 

Temat är beviljat på grund av den sammansättning och kompetens som beskrivs i ansökan. Om en forskare i ett Tema byter arbetsgivare under perioden, kan hen fortsätta i gruppen, givet att det är möjligt att fortsatt delta i arbetet i Lund. Om en deltagare blir förhindrad att delta i arbetet vid institutet så upphör ersättningen, men personen får gärna ersättas med annan anställd vid Lund universitet.   

Doktorander får, inom ramen för sin utbildning, gärna ingå i ett Tema under hela eller delar av perioden. Doktorander finansieras dock aldrig av institutet.  

Kraven på anställning vid Lunds universitet och den förväntade omfattningen av arbetsinsatsen i Temat måste stå klar för alla ingående redan vid ansökningstillfället. Om åtagandet verkar vara för omfattande eller Temaidén ännu är alltför omogen, kan gruppen med fördel ansöka om att bilda en Advanced Study Group (ASG), som har en mer begränsad målsättning och därmed lägre arbetsinsats. (Se utlysning för ASG.)    

Gästforskarprogram          

Eftersom Pufendorfinstitutet huvudsakligen begränsar sin verksamhet till anställda vid Lunds universitet, kan det hindra ett Tema att bli allsidigt behandlat. Ett särskilt pro-gram inrättat av LMK-stiftelsen erbjuder möjlighet för utländska gästforskare att vistas i Lund och arbeta tillsammans med institutets Teman. Det finns då möjlighet att knyta en eller flera gästforskare (personer som huvudsakligen arbetar vid ett lärosäte utanför Sverige) till Temats arbete för kortare eller längre perioder (minst en 1 vecka, max 4 månader). Förslag på gästforskare, med CV, bör därför anges redan i ansökan. Dessutom erbjuder institutet möjlighet att inbjuda kollegor från andra universitet för kortvariga aktiviteter i Temat.

Institutets krav

Varje Tema ska avslutas med en framåtsyftande aktivitet med betoning på frågeställ-ningar och fortsatta studier. Formen för gruppens syntesaktivitet kan utgöras av en film såväl som en konferens, en bokutgivning eller annat. Därutöver önskar vi en kortfattad rapport med beskrivning av gruppens verksamhet och den tvärvetenskapliga process som utvecklats. Alla deltagare förbinder sig också att delta i de enkätundersökningar som ligger till grund för utveckling av institutets verksamhet. 

Ett Temaförslag bör innehålla 

 • en beskrivning av ett flerdisciplinärt forskningsproblem; 
 • en beskrivning av vad gruppen önskar uppnå under temaåret i relation till detta problemområde; 
 • en presentation av medverkande forskare som motiverar deras kunskapsmässiga bidrag till Temat; 
 • en plan för hur man avser att strukturera det tvärvetenskapliga arbetet;
 • en enkel plan för kommunikation av gruppens arbete.

Att tänka på vid utformning av ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Den ska tillämpa sedvanligt bruk av referenser till angränsande forskning och skrivas med tanke på att ansökningar vanligtvis bedöms av utländska sakkunniga. Ett Tema måste vara kunskaps- och erfarenhetsmässigt välbalanserat i relation till de frågor man önskar arbeta med. Kunskapsområdena ska fogas samman till en helhet. Arbete i tvärvetenskapliga Teman är särskilt väl lämpat för forskare som hunnit uppnå en stabil förankring inom sina kunskapsområden.   

Budget

 • Sammanlagt får kostnaderna för ett Tema motsvara 2 000 000 SEK. 
 • I den budget, som bifogas på särskild blankett, ska kostnader för ersättning till Temats forskare tas upp. Löner för 8 månader beräknas inklusive LKP. Notera dock att indirekta kostnader (OH) inte ska räknas in i budget. Indirekta kostnader för central och fakultetsnivå läggs automatiskt till de medel som söks. Däremot utgår inte OH till institutioner då institutet tillhandahåller arbetsplats, administrativ och ekonomisk service etc.
 • Enskild forskare kan maximalt, vid särskilt åtagande som exempelvis koordinator, ersättas med 40%. Om två koordinatorer, kan deras medverkan maximalt ersättas med sammanlagt 60 % av en årslön. 
 • Övriga kostnader, exempelvis för seminarier och symposier, skall hjälpligen specificeras i ansökan. Kostnader för avslutande syntesaktivitet; filmproduktion, symposium, avslutande konferens eller annat ersätts med högst 100 000 SEK av budgetmedel. För särskilt kostnadskrävande seminarieserier och symposier måste externa medel sökas. 
 • Kostnader för gästforskare ska inte medräknas i budget, dessa bekostas av institutet genom en särskild fond.
 • Pufendorfinstitutets uppgift är att stimulera samarbetet mellan forskare från olika discipliner inom Lunds universitet. I budgeten medges därför endast i undantagsfall bidrag till kostnader för konferensresor eller fältarbeten.

Observera att budgeten ger Temat en kostnadsram, summan betalas inte ut till gruppen som forskningsmedel. Forskarnas löner konteras på institutet och den ekonomiska och administrativa servicen sköts av institutets personal. Vid Temats avslut, sista dagen på vårterminen 2021, upphör även tillgången till kostnadsramen och eventuellt återstående medel återgår till institutet (kvarvarande fakturor betalas dock efter denna tidpunkt).

Ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och vara separerad i tre dokument med följande innehåll:
Dokument 1
Beskrivning av forskningsproblem och strategi för hur arbetet ska genomföras på max 5 sidor (exkl. referenser)
Dokument 2
Relevant CV för deltagande forskare om max 1 sida per deltagare. (För koordinatorer är ledarerfarenhet relevant). 
Relevant CV för föreslagna gästforskare, max 5 sidor per forskare.
Dokument 3
Budget, uppställd enligt institutets mall

Beslutsprocess

Beslut om nya Teman fattas av Pufendorfinstitutets styrelse. Efter fastställande av en ”kortlista” sänds ansökningarna ut för bedömning av externa sakkunniga. Handläggningstiden beräknas till 2 månader, vilket innebär att besked lämnas i mars 2020. 

 

För ytterligare information är man välkommen att kontakta: 

ann-katrin [dot] backlund [at] pi [dot] lu [dot] se (Ann-Katrin Bäcklund,) föreståndare,  ank: 2 04 71

eva [dot] persson [at] pi [dot] lu [dot] se (Eva Persson), koordinator, ank: 2 62 03

 

Varmt välkommen med er ansökan senast den 7 Januari via ansokan [at] pi [dot] lu [dot] se

 

 

 

 

 

 
Sidansvarig:

om utlysningen

Elektronisk ansökan ska vara inkommen till Pufendorfinstitutet senast 7 januari 2020.
Epost: ansokan [at] pi [dot] lu [dot] se
 

Fil  Institutets (Excel) mall för budget

Kontakt

Ann-Katrin Bäcklund, föreståndare
ann-katrin [dot] backlund [at] pi [dot] lu [dot] se
+46-46 222 71 04

Eva Persson, koordinator
eva [dot] persson [at] pi [dot] lu [dot] se
+46-46-222 62 03

Pufendorfinstitutet
Lunds universitet

Box 117, 221 00 LUND

Besöksadress: Biskopsgatan 3