Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Utlysning Tema 2018 - 2019

UTLYSNING STÄNGD: NÄSTA ÅRS UTLYSNING SKER I OKTOBER 2018

Pufendorfinstitutet inbjuder nu till att ansöka om ”tema” med start hösten 2018. Institutets ambition är att, under förutsättning att medel för verksamheten beviljas, anta tre teman för perioden 2018-2019. Nedan finns instruktioner för hur ansökan ska utformas. Deadline för ansökan till tema 2018 - 2019 är den 8 januari 2018

Hur föreslår man ett tema för 2018?
Förslag till nytt tema skall inkomma till institutet för 8 januari 2018 för projekt som ska påbörjas under hösten samma år, m.a.o. i samband med terminsstarten hösten 2018. Förslaget ska innehålla beskrivning av ett aktuellt flerdisciplinärt forskningsproblem, presentation av en grupp forskare som vill arbeta med att utveckla ett forskningsprogram kring detta område samt en plan för hur man avser att strukturera arbetet. 

Till ett tema kommer eventuellt att finnas möjlighet att knyta en eller flera internationella gästforskare (med internationell menar vi med större delen av sin forskargärning vid ett lärosäte utanför Sverige). Gästforskaren (eller gästforskarna) ges möjlighet att arbeta vid Pufendorfinstitutet under totalt 1-4 månader (minst 1 sammanhängande månad, som mest 4 månader för samtliga gästforskare). Denna möjlighet ges i sådant fall i samband med att tema antagits och söks separat under vårterminen 2018. Förslag på gästforskare bör anges redan i ansökan om tema. Märk att inga kostnader för denna tjänst medräknas temats budget, tjänsten bekostas av institutet genom externa medel i syfte att uppmuntra skapandet av internationella nätverk.

Vi uppskattar om ni bifogar en enkel kommunikationsplan med idéer för utåtriktad verksamhet för att kommunicera gruppens arbete både inom och utanför Lunds universitet.

 

Budget
Pufendorfinstitutet tillhandahåller lokaler och basutrustning (arbetsplats, dator, IT-service, sammanträdesrum etc.). I en budget bifogad ansökan ska kostnader för ersättning till de forskare som arbetar i programmen tas upp. Löner beräknas inklusive LKP. Notera dock att overhead inte ska räknas in i budget. (Overheadkostnader kommer att beräknas separat och läggs till de medel som söks för tema. Dessa medel ska inte sökas utan utgår automatiskt som komplettering till medel vid beviljad ansökan).

Koordinatorns (eller koordinatorernas) medverkan i ett tema kan ersättas med högst en halv årslön. Sammanlagt får lönekostnaderna för ett tema motsvara högst tre årslöner för universitetslektor/professor. Forskarna får ersättning i form av anställning vid Pufendorfinstitutet genom s.k. friköp från sin respektive heminstitution. Institutet har inte möjlighet att avlöna doktorander, men uppmuntrar till doktoranders medverkan i projekt. Det är möjligt att söka högst 1 800 000 SEK totalt. Temat och dess lönekostnader får ej löpa längre än högst 8 månader, som ska vara sammanhängande.

Övriga kostnader, exempelvis för seminarier och symposier, skall hjälpligen specificeras i ansökan. Symposium eller avslutande konferens kan högst uppgå till 100 000 SEK av budgetmedel. Institutet förutsätter att även externa medel söks för kostnadskrävande seminarieserier och symposier. 

Pufendorfinstitutets uppgift är att skapa och vara en tvärvetenskaplig träffpunkt och att stimulera samarbetet mellan forskare från olika  iscipliner inom Lunds universitet. I budgeten medges därför endast i undantagsfall bidrag till kostnader för konferensresor eller fältarbeten. Det går bra att söka och använda externa medel för sådana initiativ inom ramen för temat.

 

Budgeten anger en kostnadsram för de kostnader temat medför och betalas inte ut som gruppens egna medel. Vid temats avslut, senast sista dagen på vårterminen 2019, avslutas även tillgången till kostnadsramen och eventuell återstående summa återgår till institutet för bruk till framtida verksamhet.

 

Vad menas med tvärvetenskaplig?
Lunds universitet har haft betydande framgång med ämnes- och fakultetsövergripande forskningssatsningar under 2000-talet. Pufendorfinstitutet inrättades för att i fria och nya former pröva möjligheterna att hitta samarbetsytor mellan forskare i olika ämnen och fakulteter.

I varje tema ska ingå forskare från minst tre av universitetets fakulteter. Temat ska utgå från aktuella frågor som gynnas av ett tvärvetenskapligt synsätt. Det är syftet med gruppens arbete som avgör vilken definition av tvärvetenskaplig som lämpar sig bäst. Vikt läggs vid ansökans kreativitet och mångsidighet. Vidare läggs vikt vid potentiella möjligheter för fortsatt samverkan efter temats avslut.

Exempel på tidigare och pågående teman är “The Annual Report”, “Energy Justice” “A Plurality of Lives” och “Work and Organization in the Digital Age” samt “DATA”, ”Social Innovation” och The Nature of Peace”.

 

Vad kräver vi från Pufendorfinstitutet av forskarna?
Institutets verksamhet förutsätter deltagande och närvaro. Forskargruppernas möten och seminarier skall hållas i huset. Forskarna inom ett tema har tillgång till arbetsplatser som förväntas användas i en omfattning som motsvarar deras förordnanden. Forskare och temagrupper skall hålla varandra och institutets ledning informerade om sin verksamhet och dela med sig av tvärvetenskapliga erfarenheter. 

Forskare ska verka för att doktorander och studenter med specialkompetens av intresse för temat, inom ramen för sin utbildning, ges möjlighet att på olika sätt bidra till temats arbete. Doktorander kan exempelvis ingå i temagruppen och/eller bjudas in att medverka vid möten och sammankomster. 

Varje tema ska avslutas med en aktivitet, i omfattning jämförbar med en konferens eller workshop, där frågeställningar och fortsatta studier kan diskuteras.

En rapport med beskrivning av temats verksamhet ska inlämnas till institutet senast en månad efter avslut. Omfattningen av rapporten ska vara ca 5 sidor lång och relaterad till den ursprungliga ansökan. I rapporten ska ingå en redovisning av den tvärvetenskapliga processen som beskriver på vilket sätt man arbetat för att olika kompetenser och forskarerfarenheter kommit till användning i det gemensamma arbetet.

Alla deltagare förbinder sig också att efter temats avslut delta i den enkätundersökning som institutet använder som underlag för utvärderingar och omarbetningar av verksamheten. Tre sådana enkäter skickas ut inom 1 – 2 år efter avslut.

 

Förslagets utformning
Förslaget ska utformas på engelska, vara Pufendorfinstitutet tillhanda senast 8 januari 2018 och innehålla:

1. Beskrivning av forskningsproblem och strategi för hur arbetet ska genomföras, i ett dokument på max 5 sidor

2. Budget, enligt given Excel-mall

3. CV för deltagande forskare, förkortat till max 1 sida/deltagare och i ett dokument

4. CV för föreslagen/föreslagna gästforskare, förkortat till max 5 sidor per forskare

 

Hur fattas beslut?

Beslut om nya teman fattas av Pufendorfinstitutets styrelse. Vid handläggningen kommer institutet att ta hjälp av externa rådgivare. Handläggningstiden beräknas till högst 2 månader, det vill säga beslut skall lämnas i mars 2018. För mer information kontakta:


Institutets föreståndare, Professor Sune Sunesson, sune [dot] sunesson [at] pi [dot] lu [dot] se

Institutets koordinator Eva Persson, eva [dot] persson [at] pi [dot] lu [dot] se 

Institutets administratör, Gisela F. Aramburu: gisela [dot] ferre_aramburu [at] pi [dot] lu [dot] se

 

Utlysning tema 2018 - 2019

Excel-mall för budget

 

Call for theme in English

 
Sidansvarig:

Pufendorfinstitutet
Lunds universitet

Box 117, 221 00 LUND

Besöksadress: Biskopsgatan 3