ASG Real-time DATA (2019-2020)

Allt större datamängder finns numera tillgängliga för forskning och industri. Den ökande datainsamlingen motsvaras dock inte alltid av en jämförbar ökning inom datalagring, dataanvändning och analys. I frånvaro av tillräckligt lagringsutrymme måste data antingen kastas eller inte inhämtas till att börja med. Även om lagringsutrymmet är tillräckligt inhämtas och lagras merparten av data utan att någonsin analyseras. Dataöverföring och datalagring medför även en hög energikostnad, både för datacenter och internetuppkopplade produkter. För att få ut så mycket som möjligt av tillgänglig information på ett kostnadseffektivt sätt, och samtidigt förkorta tiden mellan datainsamling och förståelse av resultaten för påföljande beslut, måste både insamling och analys av data bli snabbare, effektivare och öppnare. Detta är en tvärvetenskaplig utmaning som kräver expertis från flera ämnen, och där forskarvärlden kan lära sig av industrin på framväxande områden som analys av realtidsdata och öppna data.

Denna ASG för samman fakulteterna för naturvetenskap (fysik, matematik, astronomi), teknik (EIT), samhällsvetenskap (psykologi) och juridik för diskussion och undersökning av lösningar på denna utmaning på området datainsamling och dataanalys i realtid. I det traditionella paradigmet för datainsamling och dataanalys måste data lagras innan de analyseras. I de lösningar som undersöks av denna ASG sker dock insamling och analys av data nästan samtidigt (i realtid).

Öppna data är en annan lösning på underutnyttjandet av data på många vetenskapsområden, eftersom många fler användare får möjlighet att analysera data som är öppna. Eftersom normal praxis idag är att öppna upp forskningsdata först när projektet avslutas blir sekundär användning av dessa både betungande och mindre attraktivt, särskilt i tidskänsliga sammanhang. Born-open data (som delas i realtid medan de samlas in) kan vara en lösning på det problemet, som samtidigt ökar transparensen i forskningen generellt.

Denna ASG har som mål att lägga en fast grund för bestående tvärvetenskapliga samarbeten runt öppen, snabb och effektiv lagring, analys och användning av data. Tillsammans kommer vi söka svaret på frågor om databehandling och beslutsfattande i realtid. Arbetet kommer bestå av en serie öppna seminarier med en blandning av egna och inbjudna talare, följt av praktiska diskussioner för kunskapsutbyte mellan deltagarna, så att varje ämne kan dra nytta av de övrigas erfarenheter. Arbetet kommer spridas genom korta vitböcker med reflektioner och rekommendationer. Arbetet kommer sedan kommuniceras till olika målgrupper genom att vi tillsammans deltar och presenterar arbetet vid offentliga evenemang, vi planerar vidare en  slutdiskussion som sätter ramarna för framtida arbete.