Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

EXPERT: Experter på strålsäkerhet i en tid utan tillit.

Tema 2020-2021

Vetenskapen är idag starkt medveten om expertkunskapens roll och de utmaningar som den står inför. Samtiden kännetecknas i hög grad av komplexitet, risk, osäkerhet och tidsbrist, något som leder till stora utmaningar för vetenskapliga experter.

Rollen som strålsäkerhetsexpert är av särskilt intresse, eftersom området involverar ett flertal starkt engagerade samhällsparter, samtidigt som området är högt politiserat genom bland annat kärnkraftsfrågan. Politiseringen kommer med stor sannolikhet att fortsätta under kommande år, då det internationella samfundets ambitiösa klimatmål gör att frågan återigen förs upp på den politiska agendan och in i den offentliga debatten.

Om Temat

I det här Temat kommer vi att kontextualisera utmaningarna mot den akademiska strålsäkerhetsexperten. Bildandet av nya organisationer, nya intressegrupper och nya roller för forskare och experter, och därmed även nya och annorlunda sorters vetenskap, utforskas och problematiseras. Vi kommer även att beakta de komplexa relationerna och samspelen mellan olika specialiserade experter, liksom mellan tekniska experter, influencers och konstnärer. Den vetenskapliga expertens roll utforskas i ett politiskt och socialt sammanhang, med särskild hänvisning till strålsäkerhetsexperter. Fokus kommer att ligga på de skilda användningarna av och uppfattningarna om strålning i samhället, liksom på att utforska relationer och skärningspunkter mellan olika experter på en komplex kommunikationsarena. 

För att kunna hantera frågans utmaningar är det viktigt att arbeta med, snarare än mot, den inneboende komplexitet som strålsäkerheten inrymmer. Olika aktörer och intressenter, till exempel organisationer, experter och beslutsfattare, hamnar ofta i konflikt, med anledning av de olika värderingar och målsättningar som finns gällande användandet av strålning, liksom olika syn på det ansvar som det användandet innebär. Dessa aktörer och intressenter finner att de hela tiden behöver justera och bredda sina roller som svar på den starkt föränderliga situationen inom kunskap, teknik och värderingar. Det är alltså under dessa omständigheter som den “opartiska vetenskapliga experten” förväntas verka.

Både ett holistiskt perspektiv och ett så kallat insiderperspektiv kommer att användas, eftersom vissa av forskarna i Temat också verkar som formellt utsedda strålsäkerhetsexperter.

Tonvikten kommer att ligga på att ringa in vilka framtida kunskaper som är särskilt angelägna för att förstå allmänhetens uppfattningar om strålsäkerhet, liksom för att förstå strålsäkerhetsexpertens roll på en komplex kommunikationsarena med oskarpa gränser mellan intressen, evidens, fakta och åsikter.

Arbetet i teamet struktureras kring tre delteman:

1. Uppfattningar om strålning och strålningsrisk: Vi utforskar samtidens förståelse av strålningsrisk och klarlägger konturerna skisserar allmänhetens och myndigheternas uppfattningar om strålningens användning idag. Syftet är att förstå i vilken kontext strålningsexperter, liksom andra riskexperter, agerar eller bör agera.

2. Kommunikation om strålsäkerhet på en arena med många röster: Här fokuserar vi på de kommunikativa utmaningar som experter, särskilt strålsäkerhetsexperter, ställs inför på en arena där det existerar en mångfald av informationskällor.

3. Den akademiska expertens roll i ett samhälle utan tillit (a post-trust society): Vi utforskar den kunskap och de kunskapsluckor som existerar om både den enskilda expertens roll och de underbyggande processer som konstruerar och upprätthåller de formellt utsedda strålsäkerhetsexperternas auktoritet.