Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Öppen utlysning: Advanced Study Groups

Anställda vid universitetet inbjuds att föreslå vetenskapliga problemområden, som lämpar sig för arbete i en Advanced Study Group (ASG) vid Pufendorfinstitutet. Utlysningen är öppen och antagning sker vid två tillfällen per år.

Två tidpunkter för ansökan till ASG

Ansökan om att etablera en ASG kan göras närsomhelst under året, antagning sker vid vid två tillfällen. Beviljade grupper blir antagna att arbeta vid institutet under ett år.

  • Vid ansökan senast den 10 maj gäller att beviljade grupper startar sitt arbete i september.

  • Vid ansökan senast den 10 november gäller att beviljade grupper startar sitt arbete i februari året därpå.

Vad är en ASG

En ASG samlar en grupp forskare från olika discipliner kring ett gemensamt forskningsområde för att arbeta med en komplex idé i ett tidigt utvecklingsstadium. Målet är att gruppens kunskap ska utvecklas så att det kan leda vidare till framtida forskning. Även ett sakkunnigt förkastande av en ursprunglig idé kan räknas som ett lyckat resultat.

Gruppen brukar vanligtvis inbegripa discipliner från flera fakulteter, men väsentligast är att ASGn samlar de kompetenser som krävs för att kunna behandla det tvärvetenskapliga problem-området.

Forskarna ska ha anställning vid Lunds universitet under den period som ASGn är verksam. Inom ramen för sin utbildning är även doktorander välkomna att medverka under förutsättning att det godkänns av prefekt och handledare.

Hur arbetar gruppen

Gruppen håller sina möten på institutet, en gång i månaden eller oftare. Den har tillgång till institutets lokaler och medel för att kunna bjuda in föreläsare och hålla seminarier m.m. Den huvudsakliga avsikten med gruppens arbete är att den på ett framåtsyftande sätt ska utveckla sin kunskap. Ansökningar eller forskningskommunikation kan bli ett resultat, men är inte ett krav.

Ekonomiskt bidrag till arbetet
Institutet bidrar med högst 100 000 SEK att användas till kostnader i samband med seminarier, resekostnader för externa deltagare, m.m. Med hjälp av bidraget kan man arvodera gäster, men medel kan inte användas till lönekostnader.

Avsikten med det ekonomiska stödet är att kontinuerligt bistå gruppens kunskapsutveckling, därför kan högst 30 % av medlen användas vid ett och samma tillfälle. Bidrag till konferens-resor eller fältarbeten medges i regel inte, men det går naturligtvis bra att använda andra externa medel för sådana initiativ inom ramen för en ASG.

Anslagna medel anges som kostnadsram och kan brukas under de två terminerna vid institutet. De betalas inte ut till gruppen som egna medel. Vid avslut av gruppens arbete upphör även tillgången till kostnadsramen.

Institutets krav

Institutets verksamhet förutsätter deltagande och närvaro. Gruppens möten och seminarier ska som regel hållas i huset. (Institutet anpassar mötesverksamheten i syfte att säkra en trygg arbetsmiljö under rådande covid-19 situation)

Arbetet bör avslutas med någon typ av framåtsyftande aktivitet. Formen för gruppens syntesaktivitet kan variera och utgöras av en forskningsansökan, digital produkt, bokutgivning såväl som en mindre konferens.

Efter arbetets genomförande önskar vi en kort rapport som återkopplar till ansökan och sammanfattar gruppens möten och evenemang samt eventuella planer för framtiden. Deltagare förbinder sig också att delta i de enkätundersökningar som ligger till grund för utveckling av institutets verksamhet.

Utformning av ansökan

Förslaget kan vara utformat på antingen svenska eller engelska och ska innehålla en beskrivning av det forskningsproblem man önskar arbeta med, en presentation av medlemmarna i den föreslagna gruppen, samt en plan för hur man avser att strukturera arbetet. I en bifogad budget ska kostnader för exempelvis seminarier och inbjudna gästföreläsare hjälpligen specificeras. Sammanfattningsvis önskar vi en:

  • beskrivning av ett flerdisciplinärt forskningsproblem;

  • beskrivning av vad gruppen önskar uppnå under ASG-året i relation till problemområdet;

  • presentation av medverkande forskare och deras kunskapsmässiga bidrag till ASGn;

  • en plan för hur man avser att strukturera arbetet;

  • en uppskattad budget för arbetet

Ansökan ska vara uppdelad i tre dokument med följande innehåll:

Dokument 1
Beskrivning av problemområdet och plan för arbetet på max 5 sidor (exkl. referenser). På ett försättsblad anges forskarnas namn och institutionstillhörighet.

Dokument 2
Relevant CV för deltagande forskare om max 1 sida per deltagare.

Dokument 3
Ett budgetförslag gällande tänkta aktiviteter. (Namn på planerade gäster är inte nödvändigt, dessa kan föreslås under arbetets gång).
 

Beslut

Beslut om nya ASG fattas av Pufendorfinstitutets styrelse. Besked lämnas i juni 2022, respektive november 2022.

Välkommen att kontakta institutet för ytterligare information:

Stacey Ristinmaa Sörensen, föreståndare, stacey [dot] ristinmaa_sorensen [at] pi [dot] lu [dot] seank: 26210
Eva Persson, koordinator, eva [dot] persson [at] pi [dot] lu [dot] seank: 26203

Vi ser fram emot er ansökan!

 

Viktiga datum

Deadline för ansökan

10 maj: Deadline för ansökan till ASG med start i september

10 november: Deadline för ansökan till ASG med start i februari följande år

Ansökan skickas in elektroniskt till  ansokan [at] pi [dot] lu [dot] se

Kontakt

Stacey Ristinmaa Sörensen, föreståndare
stacey [dot] ristinmaa_sorensen [at] pi [dot] lu [dot] se
+46 46 222 62 10

Eva Persson, koordinator
eva [dot] persson [at] pi [dot] lu [dot] se
+46-46-222 62 03

Ansökan skickas till
ansokan [at] pi [dot] lu [dot] se