Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utlysning av Tema

UTLYSNINGEN AV TEMAN MED START SEPTEMBER 2024 ÄR NU ÖPPEN

Pufendorfinstitutet stimulerar tvärvetenskaplig forskning inom Lunds universitet. Institutet ger forskare från olika discipliner och fakulteter vid Lunds universitet möjlighet att under ett år arbeta tillsammans med ett vetenskapligt problemområde. Ett av institutets instrument för tvärvetenskaplig forskning är ett ”Tema”.

Ett Tema ska vara nyskapande till sin karaktär och formeras kring ett vetenskapligt problem som för sin lösning kräver kunskap från flera discipliner i samverkan. Institutet är en inkubator för nya forskningsidéer och välkomnar ansökningar om forskningsfrågor som befinner sig i ett tidigt stadium som inte ännu inte är mogna för konventionell forskningsfinansiering. Målsättningen för Temats arbete ska dock vara tydlig och inriktad på att bana väg för framtida forskning inom ämnet.

Att arbeta i ett Tema innebär vanligtvis strävan efter ett gemensamt språk och gemensamma begrepp. Med ett interdisciplinärt förhållningssätt sätts forskningsfrågan i centrum; den driver och utvecklar metod och teori. Detta kan exempelvis leda till utveckling av perspektiv, begreppsramar, definitioner och undersökningsmodeller, vilket är exempel på vad som kan vara önskvärda forskningsmål för ett Tema. 

Temat uppmuntras att utforska sitt ämne med hjälp av kreativa tillvägagångsätt och metoder. Medlemmar förväntas vara öppna och nyfikna. Varje medlem måste vara beredd på att utmana sina egna perspektiv och gruppen måste vara redo att ifrågasätta och eventuellt förändra sina ursprungliga perspektiv. Vid bedömningen läggs vikt vid ansökans risktagande, nyskapande och mångsidighet,  gruppens sammansatta kompetens och relevans för att nå gruppens målsättning. 


Institutet erbjuder


Pufendorfinstitutet erbjuder en unik miljö vid Lunds universitet. Institutet utgör en oas i det akademiska livet och erbjuder tid och utrymme för att utveckla nya forskningsfrågor och tvärvetenskapliga idéer.

Huset är både modernt och historiskt, en utmärkt plats för att utbyta idéer och diskutera, flexibelt och med hög standard för gruppmöten både vad gäller lokaler och teknik. Temagruppens regelbundna möten ska hållas på institutet. Institutets lokaler är tillgängliga för gruppens medlemmar alla dagar i veckan och gruppen har tillgång till ett eget kontor.

Pufendorfinstitutet ersätter medlemmars lönekostnad för Temaarbete, som i regel innebär 20% av heltid under åttamånader. Varje Tema erbjuds max 100 000 SEK för aktiviteter.

För att komplettera Temagruppens kompetenser och utveckla internationella nätverk ges Temat möjlighet att bjuda in internationella gästforskare för längre vistelser under Temaperioden. 

Institutets personal bidrar med praktiskt, administrativt och tekniskt stöd under Temats arbete. 


Temats medlemmar


Ett Tema ska vara väl avvägt vad gäller kunskap och erfarenhet i förhållande till de frågeställningar som beskrivs i ansökan. Det är viktigt att Temat samlar de färdigheter som behövs för att framgångsrikt utforska ämnet. Ett Tema involverar i allmänhet 5-8 forskare från olika fakulteter vid Lunds universitet. Huvudsaken är att Temat samlar den vida tvärvetenskapliga bredd kompetenser som behövs för att framgångsrikt kunna behandla det valda problemområdet. 

Medlemmarnas institutioner ersätts för den arbetstid den dag i veckan som forskarna förbinder sig att arbeta vid institutet. 

Pufendorfinstitutets verksamhet vänder sig i första hand till forskare anställda vid Lunds universitet. Forskare anställda vid externa institutioner kan i undantagsfall inkluderas bland Temats avlönade medlemmar, förutsatt att de kan delta i det reguljära arbetet på plats i Lund. Oavlönade medlemmar har inga förpliktelser gentemot institutet och Temats kompetensmässiga sammansättning kan därför inte på ett avgörande sätt baseras på den kunskap en oavlönad medlem bidrar med.


Gästforskare


Teman har en unik möjlighet att utöka gruppens expertis genom att bjuda in internationella gästforskare för längre vistelser. Dessa finansieras av Pufendorfinstitutets gästforskarprogram.  

Programmet erbjuder internationella forskare möjlighet till finansierad sabbat från sin ordinarie sysselsättning under hela eller delar av Temaperioden. 

För att vara kvalificerad för programmet måste gästforskaren ha majoriteten av sin forskargärning och sysselsättning utanför Sverige och bidra med särskilt eftersatt spetskompetens till Temat. De måste vara beredda att arbeta med Temat på plats i Lund under minst 1 månad, högst sex månader, heltid. 

Kandidater tillfrågas och nomineras av Temat, och anges i ansökan, med förslag på datum för deras besök. CV om  maximalt fem sidor ska bifogas. Om ansökan beviljas förväntas gästforskarna vara beredda att delta i Temat.


Institutets krav


Ett Tema arbetar på institutet en dag i veckan och medlemmarna förväntas vara närvarande och delaktiga i gruppens arbete.

Koordinatorn ansvarar för att gruppen arbetar aktivt tillsammans. Koordinatorn är också ansvarig för kommunikationen mellan institutets personal och gruppen och för att förse institutet med information och underlag som rör Temat.

Temat förväntas inte producera publicerbara forskningsresultat under Temaperioden. En syntes av gruppens arbete ska dock presenteras i slutet av Temaperioden. Denna ska vara framåtblickande för att betona fortsatta studier och framtida planer för gruppen. Syftet med denna aktivitet/output och dess form ska specificeras i ansökan, liksom hur den relaterar till de mål som presenteras i ansökan. Vidare utveckling av dess innehåll och form bör ses som en del av Temats arbete.

Temat ska efter avslutat arbete inkomma med en kort rapport som sammanfattar gruppens resultat i relation till målsättningarna. Alla medlemmar förbinder sig även att delta i de enkätundersökningar som ligger till grund för utveckling av institutets verksamhet.


Ansökan
 

Ansökan bedöms av internationella experter utan förkunskaper om Lunds universitet eller svenska förhållanden. Den ska vara skriven på engelska och inte överstiga 5 sidor, och inte innehålla fler än 10 relevanta referenser. Ansökan ska skrivas med hjälp av institutets mall för Temaansökningar, och innehålla tre delar; förslag, budget och CVn. Budgeten ska sammanställas och skickas in i institutets Excel-mall för ansökningar.

Detaljerade instruktioner över vad som ska ingå i ansökans tre delar finns i mallarna.

 

Ladda ner utlysning av Tema 2024 (PDF, 163 kB, ny flik)

Ladda ner mall för Temaansökan 2024 (Word, 129 kB)

Ladda ner Pufendorfinstitutets mall för Temabudget (Excel, 26 kB)

 

 

 

 

Information om ansökan om Tema

Deadline för ansökningar till Tema med start september 2024 är den 11 december 2023 

Ansökan ska skickas till ansokan [at] pi [dot] lu [dot] se (ansokan[at]pi[dot]lu[dot]se) 

Ladda ner utlysning av Tema 2024  (PDF, 163kB, ny flik)

Ladda ner mall för Temaansökan 2024 (Word, 129 kB)

Budgetmall för Temaansökan (Excel, 25 kB)

Informationsmöte - att ansöka om Tema och ASG

Alla intresserade av att söka Tema eller ASG är varmt välkomna till vårt informationsmöte, och vår digitala Q&A:

16 oktober kl. 11.15-12.15, fysiskt informationsmöte
Hörsalen, Pufendorfinstitutet, Biskopsgatan 3.

25 oktober kl. 13.30-14, digital Q&A
Länk

Anmälan görs till contact [at] pi [dot] lu [dot] se

Kontakt

Stacey Ristinmaa Sörensen, föreståndare
stacey [dot] ristinmaa_sorensen [at] pi [dot] lu [dot] se (stacey[dot]ristinmaa_sorensen[at]pi[dot]lu[dot]se)
+46 46 222 62 10

Eva Persson, koordinator
eva [dot] persson [at] pi [dot] lu [dot] se (eva[dot]persson[at]pi[dot]lu[dot]se)
+46-46-222 62 03

 

Q&A med institutets föreståndare Stacey Ristinmaa Sörensen