Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utlysning av Tema

UTLYSNINGEN AV TEMAN MED START SEPTEMBER 2023 ÄR NU STÄNGD

Pufendorfinstitutet stimulerar tvärvetenskaplig forskning inom Lunds universitet. Institutet ger forskare från olika discipliner och fakulteter vid Lunds universitet möjlighet att under ett år arbeta tillsammans med ett vetenskapligt problemområde. Ett av institutets instrument för tvärvetenskaplig forskning är ett "Tema".  

Ett Tema ska vara nyskapande till sin karaktär och formeras kring ett vetenskapligt problem som för sin lösning kräver kunskap från flera discipliner i samverkan. Institutet är en inkubator för nya forskningsidéer och välkomnar ansökningar om forskningsfrågor som befinner sig i ett tidigt stadium som inte ännu inte är mogna för extern forskningsfinansiering. Målsättningen för Temats arbete ska dock vara tydlig och inriktad på att bana väg för framtida forskning inom ämnet.   

Att arbeta i ett Tema innebär vanligtvis strävan efter ett gemensamt språk och gemensamma begrepp. Med ett interdisciplinärt förhållningssätt sätts forskningsfrågan i centrum; den driver och utvecklar metod och teori. Detta kan exempelvis leda till utveckling av perspektiv, begreppsramar, definitioner och undersökningsmodeller, vilket är exempel på vad som kan vara önskvärda forskningsmål för ett Tema.

Temat uppmuntras att utforska sitt ämne med hjälp av kreativa tillvägagångsätt och metoder. Medlemmar förväntas vara öppna och nyfikna. Varje medlem måste vara beredd på att utmana sina egna perspektiv och gruppen måste vara redo att ifrågasätta och eventuellt förändra sina ursprungliga perspektiv. 

Vid bedömningen läggs vikt vid ansökans kreativitet och mångsidighet, gruppens sammansatta kompetens och relevans för att nå gruppens målsättning.  

Institutet erbjuder  

Pufendorfinstitutet erbjuder en unik miljö vid Lunds universitet. Institutet utgör en oas i det akademiska livet och erbjuder tid och utrymme för att utveckla nya forskningsfrågor och tvärvetenskapliga idéer. 

Huset är både modernt och historiskt, en utmärkt plats för att utbyta idéer och diskutera, flexibelt och med hög standard för gruppmöten både vad gäller lokaler och teknik. Temagruppens regelbundna möten ska hållas på institutet. Institutets lokaler är tillgängliga för gruppens medlemmar alla dagar i veckan och gruppen har tillgång till ett eget kontor. 

Varje Tema har en budget på max 100 000 SEK för aktiviteter, exempelvis ett slutseminarium och för att bjuda in gäster under en kortare tid. 

För att komplettera Temagruppens kompetenser och utveckla sitt internationella nätverk erbjuder institutet möjligheten att bjuda in internationella gästforskare för längre vistelser under Temaperioden. 

Institutets personal bidrar med praktiskt, administrativt och tekniskt stöd under Temats arbete. 

Temats medlemmar 

Ett Tema ska vara väl avvägt vad gäller kunskap och erfarenhet i förhållande till de frågeställningar som beskrivs i ansökan. Det är viktigt att Temat samlar de färdigheter som behövs för att framgångsrikt utforska ämnet. Ett Tema involverar i allmänhet 5-8 forskare från olika fakulteter vid Lunds universitet.  Även om en vid tvärvetenskaplig bredd uppmuntras, ställer vi inte krav på att ett visst antal discipliner representeras. Huvudsaken är att Temat samlar de kompetenser som behövs för att framgångsrikt kunna behandla det valda problemområdet. 

Medlemmarna i Temat ska som regel arbeta 20 procent av heltid på Pufendorfinstitutet, under åtta månader. Medlemmarnas institutioner ersätts för den arbetstid som forskarna förbinder sig att arbeta vid institutet. 

Pufendorfinstitutets verksamhet vänder sig i första hand till anställda vid Lunds universitet. Forskare anställda vid externa institutioner kan i undantagsfall inkluderas bland Temats avlönade medlemmar, förutsatt att de kan delta i det reguljära arbetet på plats i Lund.  

Gästforskare 

Tema har man möjlighet att utöka gruppens expertis genom att bjuda in gästforskare för längre vistelser. Dessa finansieras av Pufendorfinstitutets gästforskarprogram. Programmet ger stöd till internationella forskare att arbeta vid institutet under hela eller delar av Temaperioden. För att kvalificera sig till programmet måste gästforskaren vara beredda att arbeta med Temat på plats i Lund under minst 1 månad totalt. Kandidater och datum för deras besök måste anges i ansökan, liksom deras CV. Om ansökan beviljas måste gästforskarna vara beredda att delta i Temat enligt förslaget i ansökan. 

Observera att andra gäster, svenska eller internationella, kan bjudas in för kortare vistelser (upp till 1 vecka). Datum för korta besök behöver inte anges i ansökan (men beräknade kostnader för resa och boende ska ingå i budgeten). 

Institutets krav 

Ett Tema arbetar på institutet en dag i veckan och medlemmarna förväntas vara närvarande och aktiva/engagerade i gruppens arbete. 

Koordinatorn ansvarar för att gruppen arbetar aktivt tillsammans. Koordinatorn är också ansvarig för kommunikationen mellan institutets personal och gruppen och för att förse institutet med information och underlag som rör Temat. 

Temat förväntas inte producera publicerbara forskningsresultat under Temaperioden. En syntes av gruppens arbete ska dock presenteras i slutet av Temaperioden. Denna ska vara framåtblickande för att betona fortsatta studier och framtida planer för gruppen. Syftet med denna aktivitet/output och dess form ska specificeras i ansökan, liksom hur den relaterar till de mål som presenteras i ansökan. Vidare utveckling av dess innehåll och form bör ses som en del av Temats arbete. 

Temat ska efter avslutat arbete inkomma med en kort rapport som sammanfattar gruppens resultat i relation till målsättningarna. Alla medlemmar förbinder sig även att delta i de enkätundersökningar som ligger till grund för utveckling av institutets verksamhet. 

Ansökan 

Ansökan bedöms av internationella experter utan förkunskaper om Lunds universitet eller svenska förhållanden. Den ska vara skriven på engelska och inte överstiga 5 sidor eller innehålla fler än 10 relevanta referenser. Ansökan ska skrivas med hjälp av institutets mall för Temaansökningar. Budgeten ska sammanställas i institutets budgetmall för ansökningar.

Ansökan ska innehålla:  

 1. Abstrakt 
 2. En kort populärvetenskaplig beskrivning av projektet 
 3. Bakgrund och motivation 
 4. Huvudsakliga forskningsfrågor 
 5. Målsättning: 
  Långsiktiga mål
  Kortsiktiga mål (för Temaperioden)
 6. Expertis och gruppmedlemmar: en presentation av deltagande forskare och hur de kommer att bidra till Temat. 
 7. Budget: 
  Löner för gruppens medlemmar 
  Kostnader för gäster och aktiviteter 

 

Ladda ner Pufendorfinstitutets mall för Temaansökan 2023 (Wordfil)

Ladda ner utlysning av Tema 2023  (PDF) 

Information om ansökan om Tema

Deadline för ansökningar till Tema med start september 2023 är den 14 december 2022 

Ansökan ska skickas till ansokan [at] pi [dot] lu [dot] se 

Ladda ner utlysning av Tema 2023  (PDF) 

Ladda ner Pufendorfinstitutets mall för Temaansökan 2023 (Wordfil)

Budgetmall för Teman (Excelfil) 

 

Kontakt

Stacey Ristinmaa Sörensen, föreståndare
stacey [dot] ristinmaa_sorensen [at] pi [dot] lu [dot] se
+46 46 222 62 10

Eva Persson, koordinator
eva [dot] persson [at] pi [dot] lu [dot] se
+46-46-222 62 03