Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utlysning av Tema

UTLYSNING AV 2025 ÅRS TEMA

Pufendorfinstitutets uppdrag är att stimulera tvärvetenskaplig forskning vid Lunds universitet. Institutet ger forskare från olika discipliner och fakulteter vid Lunds universitet möjlighet att under ett år arbeta tillsammans med ett vetenskapligt problemområde. Ett av institutets instrument för tvärvetenskaplig forskning är ett ”Tema”.

Ett Tema ska vara nyskapande till sin karaktär och formeras kring ett vetenskapligt problem som för sin lösning kräver kunskap från flera discipliner i samverkan. Institutet är en inkubator för nya forskningsidéer och välkomnar ansökningar med forskningsfrågor som befinner sig i ett tidigt stadium, ännu inte mogna för konventionell forskningsfinansiering. 

Målsättningen för Temats arbete ska emellertid vara tydligt formulerad och inriktad på att bana väg för framtida forskning inom ämnet.

Att arbeta i ett Tema innebär vanligtvis strävan efter ett gemensamt språk och gemensamma begrepp. Med ett interdisciplinärt förhållningssätt sätts forskningsfrågan i centrum; den driver och utvecklar metod och teori.  Detta kan exempelvis leda till utveckling av perspektiv, begreppsramar, definitioner och undersökningsmodeller, vilket är exempel på vad som kan vara önskvärda forskningsmål för ett Tema.

Temat uppmuntras att utforska sitt ämne med hjälp av kreativa tillvägagångsätt och metoder. Medlemmar förväntas vara öppna och nyfikna. Varje medlem måste vara beredd på att utmana sina egna perspektiv och gruppen måste vara redo att ifrågasätta och eventuellt förändra sina ursprungliga perspektiv. 

Vid bedömningen läggs vikt vid ansökans risktagande, nyskapande och mångsidighet, 
gruppens sammansatta kompetens och relevans för att nå gruppens målsättning.

Institutet erbjuder

Pufendorfinstitutet erbjuder en unik miljö vid Lunds universitet. Institutet utgör en oas i det akademiska livet och erbjuder tid och utrymme för att utveckla nya forskningsfrågor 
och tvärvetenskapliga idéer.

Huset är både modernt och historiskt, en utmärkt plats för att utbyta idéer och diskutera, flexibelt och med hög standard för gruppmöten både vad gäller lokaler och teknik. 
Temagruppens regelbundna möten ska hållas på institutet. Institutets lokaler är tillgängliga för gruppens medlemmar alla dagar i veckan och gruppen har tillgång till ett eget kontor.

Pufendorfinstitutet ersätter medlemmars lönekostnad för Temaarbete vilket i regel innebär 20% av heltid under nio månader. Varje Tema erbjuds max 100 000 SEK för aktiviteter.

För att komplettera Temagruppens kompetenser och utveckla internationella nätverk  ges Temat möjlighet att bjuda in internationella forskare, s.k fellows, för längre vistelser 
under Temaperioden.

Institutets personal bidrar med praktiskt, administrativt och tekniskt stöd under Temats arbete.

Temats medlemmar

Ett Tema ska vara väl avvägt vad gäller kunskap och erfarenhet i förhållande till de frågeställningar som beskrivs i ansökan. Det är viktigt att Temat samlar de färdigheter som behövs för att framgångsrikt utforska ämnet. Ett Tema involverar i allmänhet 5–8 forskare från olika fakulteter vid Lunds universitet. Huvudsaken är att Temat samlar den tvärvetenskapliga bredd av kompetenser som behövs för att framgångsrikt kunna behandla det valda problemområdet.

Medlemmarnas institutioner ersätts för den arbetstid den dag i veckan som forskarna förbinder sig att arbeta vid institutet.

Pufendorfinstitutets verksamhet vänder sig i första hand till forskande och undervisande personal vid Lunds universitet. Forskare anställda vid externa institutioner kan i undantagsfall inkluderas bland Temats avlönade medlemmar, förutsatt att de kan delta i det reguljära arbetet på plats i Lund. Oavlönade medlemmar har inga förpliktelser gentemot institutet och Temats kompetensmässiga sammansättning kan därför inte på ett avgörande sätt baseras på den kunskap en oavlönad medlem bidrar med.

International Fellows Programme

Teman har en unik möjlighet att utöka gruppens expertis genom att bjuda in internationella forskare för längre vistelser. Dessa kallas för fellows och finansieras av ett International Fellows Programme. Programmet erbjuder internationella forskare möjlighet 
till finansierad ledighet från sin ordinarie sysselsättning för att arbeta vid Pufendorfinstitutet under hela eller delar av Temaperioden.

För att vara kvalificerad för programmet måste en fellow ha majoriteten av sin 
forskargärning och sysselsättning förlagd utanför Sverige och bidra till Temat med särskild spetskompetens som Temat inte kan fylla på annat sätt. En fellow måste vara beredd att arbeta med Temat på plats i Lund under minst en månad, högst sex månader, heltid.

Kandidater nomineras av Temat. Kandidaterna måste ha tillfrågats och accepterat nomineringen innan ansökan skickas in. De ska namnges i ansökan med förslag 
på datum för deras vistelser. CV om maximalt fem sidor ska bifogas. Om ansökan beviljas förväntas nominerade fellows vara beredda att delta i Temat.

Institutets krav

Ett Tema arbetar på institutet en dag i veckan och medlemmarna förväntas vara närvarande och delaktiga i gruppens arbete.

Koordinatorn för Temat ansvarar för att gruppen arbetar aktivt tillsammans. Koordinatorn är också ansvarig för kommunikationen mellan institutets personal och gruppen 
och för att förse institutet med information och underlag som rör Temat.

Temat förväntas inte producera publicerbara forskningsresultat under Temaperioden. En syntes av gruppens arbete ska dock presenteras i slutet av Temaperioden. Denna ska vara framåtblickande för att betona fortsatta studier och framtida planer för gruppen. Syftet med denna output och dess form ska specificeras i ansökan, liksom hur den relaterar 
till de mål som presenteras i ansökan. Vidare utveckling av dess innehåll och form bör ingå som en del av Temats arbete.

Temat ska efter avslutat arbete inkomma med en kort rapport som sammanfattar gruppens resultat i relation till målsättningarna. Alla medlemmar förbinder sig även att svara på de enkätundersökningar som ligger till grund för utveckling av institutets verksamhet.

Ansökan

Ansökan bedöms av internationella experter utan förkunskaper om Lunds universitet eller svenska förhållanden. Den ska vara skriven på engelska och inte överstiga 5 sidor, och inte innehålla fler än 10 relevanta referenser.

Ansökan ska skrivas med hjälp av institutets mall för Temaansökningar, och innehålla tre delar: förslag, budget och CVn. Budgeten ska sammanställas och skickas in i institutets Excel-mall för ansökningar.

Detaljerade instruktioner över vad som ska ingå i ansökans tre delar finns i mallarna. Observera: Tillgänglighetsanpassade mallar publiceras här senast i september 2024. 

Information om ansökan om Tema

Deadline för ansökan om Tema med start hösten 2025 är den 
9 december 2024.

Ansökan skickas via e-post till: ansokan [at] pi [dot] lu [dot] se

Använd alltid Pufendorfinstitutets mallar vid ansökan:

Informationsmöte - att ansöka om Tema och ASG

Är ni intresserade av att söka Tema eller ASG vid Pufendorf och vill tärffa oss för att ställa frågor ni inte hittar svar på här på webben? 
 

Välkommen till ett informationsmöte här på Pufendorfinstitutet den 9 oktober klockan 12.00-13.00

eller till ett digitalt Q&A via zoom den 11 oktober klockan 14.30-15.30. Till zoommötet anmäler du dig genom att mejla: contact [at] pi [dot] lu [dot] se

Kontakt

Stacey Ristinmaa Sörensen, föreståndare
stacey [dot] ristinmaa_sorensen [at] pi [dot] lu [dot] se (stacey[dot]ristinmaa_sorensen[at]pi[dot]lu[dot]se)
+46 46 222 62 10

Eva Persson, koordinator
eva [dot] persson [at] pi [dot] lu [dot] se (eva[dot]persson[at]pi[dot]lu[dot]se)
+46-46-222 62 03

 

Q&A med institutets föreståndare Stacey Ristinmaa Sörensen