Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utlysning av Tema 2022

UTLYSNINGEN AV TEMAN MED START VÅREN 2022 ÄR STÄNGD

Anställda vid Lunds universitet inbjuds härmed att ansöka om möjligheten att få etablera ett Tema vid Pufendorfinstitutet med start våren 2022. Sista ansökningsdatum är den 14 september 2021.

Ytterligare en utlysning för Tema kommer till hösten med deadline i januari 2022.

Utlysning Tema 2022

Anställda vid Lunds universitet inbjuds härmed att ansöka om möjligheten att få etablera ett Tema vid Pufendorfinstitutet med start januari 2022 för arbete under vårterminen 2022 och höstterminen 2022. Aktuell utlysning gäller alltså för Teman med start våren 2022 och sista dag att söka Tema för perioden är den 14 september 2021. Ansökan skickas till ansokan [at] pi [dot] lu [dot] se.

I år utlyses Teman två gånger. Ett Tema löper alltid över två terminer och institutet utlyser vanligtvis Teman till hösten, med möjlighet till start nästföljande hösttermin. Till hösten kommer alltså ytterligare en utlysning för Tema 2022 som kommer med start september 2022 för arbete under höstterminen 2022 och vårterminen 2023.

Vad är ett Tema

Pufendorfinstitutets målsättning är att ge forskare vid Lunds universitet möjlighet att utveckla frågeställningar där forskare från olika discipliner tillsammans arbetar med ett vetenskapligt problemområde. Ett Tema ska därför formeras kring vetenskapliga problem, som för sin lösning kräver kunskap från flera discipliner i samverkan.

Vanligtvis brukar ett Tema kräva medverkan av 8-10 forskare från flera av universitetets fakulteter. Vi ställer inte krav på att ett visst antal discipliner representeras. Huvudsaken är att Temat samlar de kompetenser som behövs för att framgångsrikt kunna behandla det valda problemområdet.

Temat ska till sin karaktär vara nyskapande. Det kan därför befinna sig i ett stadium där det ännu inte är moget för regelrätt forskningsfinansiering, och Temat förväntas inte hinna producera publicerbara forskningsresultat redan under året vid institutet. Målsättningen för Temats arbete ska dock vara tydlig och inriktad på att öppna vägar framåt för att ge möjlighet för forskning inom ämnet. Vanligt är att arbetet i ett Tema innebär utveckling av perspektiv, definitioner, begreppsapparater, undersökningsmodeller etc. Dessa vetenskapliga mål kan sedan leda vidare till olika typer av forskningskommunikation. Institutet ställer inte krav på typen av aktiviteter, men önskar en beskrivning av hur Temats målsättning ansluter till en mer långsiktig vision för utveckling av problemområdet. 

Ett Tema vid Pufendorfinstitutet är en unik möjlighet och medlemmarna förväntas att driva arbetet med intellektuell ansträngning och vetenskapligt mod. Varje medlem måste vara beredd på utmaning och gruppen måste vara redo att ifrågasätta och eventuellt förändra sina ursprungliga perspektiv. Vid bedömning läggs vikt vid ansökans kreativitet och mångsidighet, att sammansättningen av gruppens kompetens är lämplig och att det framstår som sannolikt att den kommer att nå sin målsättning.

Institutet erbjuder

Institutet erbjuder plats och tid och för både gemensamt och enskilt arbete. Arbetstiden tillbringas i en stimulerande arbetsmiljö i anrika lokaler. Administrativt, praktiskt och tekniskt stöd finns på plats.

Arbetstid

Medlemmarna i Temat ska som regel arbeta 20 procent av sin arbetstid vid Pufendorfinstitutet, under åtta sammanhängande månader. Koordinator och eventuell biträdande koordinator kan arbeta i något större omfattning (Se avsnitt om budget). Medlemmarnas institutioner ersätts för den arbetstid som forskarna förbinder sig att arbeta vid institutet.

Temats medlemmar

Den organisatoriska ordningen förutsätter att Temats forskare, har en anställning vid Lunds universitet, som de kan vara tjänstlediga från motsvarande arbetstiden i Temat.

Ett Tema ska vara kunskaps- och erfarenhetsmässigt välbalanserat i relation till de frågor man vill arbeta med. Kunskapsområdena ska fogas samman till en helhet. Arbete i tvärvetenskapliga Teman är särskilt väl lämpat för forskare som hunnit uppnå en stabil förankring inom sina kunskapsområden. Kraven på anställning vid Lunds universitet och den förväntade omfattningen av arbetsinsatsen i Temat måste stå klar för alla ingående redan vid ansökningstillfället. Notera i övrigt:

Pufendorfinstitutets verksamhet vänder sig i första hand till anställda vid Lunds universitet. Forskare anställda vid externa institutioner kan i undantagsfall inkluderas bland Temats avlönade medlemmar, förutsatt att de kan delta i det reguljära arbetet på plats i Lund. I fall där extern forskare verkar som medlem i ett Tema träffar institutet avtal med forskarens institution, som ersätts för lönekostnader exklusive OH.  
Om en forskare i ett Tema byter arbetsgivare under perioden, kan hen fortsätta i gruppen, givet att det är möjligt att fortsatt delta i arbetet i Lund. Om en deltagare blir förhindrad att delta i arbetet vid institutet så upphör ersättningen. Temat kan då eventuellt ersätta deltagaren med annan anställd vid Lunds universitet.

Doktorander får efter godkännande av prefekt och handledare gärna ingå i ett Tema men finansieras ej. Som oavlönad medlem har de inga förpliktelser gentemot institutet. Temats kompetensmässiga sammansättning kan därför inte på ett avgörande sätt baseras på den kunskap en doktorand bidrar med.
Ett vidare nätverk av intresserade forskare kan också knytas till ett Tema. Dessa är välkomna att delta i arbetet, men har inga förpliktelser gentemot institutet och deras kompetens kan inte heller vara avgörande för Temats arbete.

Gäster och gästforskare

Temat har möjlighet att löpande bjuda in externa gäster från både svenska och internationella lärosäten för seminarier och andra mer kortvariga aktiviteter. Temat kan också bjuda in internationella gäster för samarbete under en längre tid. Dessa anställs vid institutet som gästforskare. Denna möjlighet vänder sig till forskare som har sin huvudsakliga forskargärning vid ett universitet utanför Sverige.

Möjligheten att inbjuda utländska gästforskare erbjuds genom ett särskilt program inrättat av LMK-stiftelsen. Ett Tema kan bjuda in flera gästforskare, vilka kan dela upp sin vistelse i två tillfällen om det är önskvärt. Gästforskaren förväntas vistas i Lund och arbeta tillsammans med Temat under minimum 1 och maximum 4 månader.

Kostnader för gästforskare ligger utanför Temats ansökta budget, men nominering av kandidater sker med fördel i ansökan. Potentiella gästforskare bör ha tillfrågats och gett ett preliminärt besked om sitt intresse genom att godkänna att deras CV inkluderas i ansökan.

Institutets krav

Ett Tema ska avslutas med en framåtsyftande aktivitet med betoning på nya frågeställningar och fortsatt forskning inom området. Formen för gruppens syntesaktivitet kan utgöras av en film såväl som en konferens, en publikation eller annat.
Temats medlemmar ska inkomma med en kort rapport som sammanfattar gruppens resultat i relation till målsättningarna samt diskuterar den tvärvetenskapliga process som utvecklats.
Alla medlemmar förbinder sig att delta i de enkätundersökningar som ligger till grund för utveckling av institutets verksamhet.

Advanced Study Group – ett alternativ med lägre insats och krav

Om Temaidén ännu är alltför omogen eller om åtagandet bedöms vara alltför omfattande, kan gruppen med fördel ansöka om att bilda en Advanced Study Group (ASG). En ASG har en mer begränsad målsättning och kräver därmed en lägre arbetsinsats. (Se utlysning för ASG.)

Utformning av ansökan

Ansökan ska skrivas med tanke på att den bedöms av utländska sakkunniga utan kännedom om Lunds universitet eller svenska förhållanden. Sedvanligt bruk av referenser till angränsande forskning ska tillämpas i ansökan och ett Temaförslag bör innehålla:

•    en beskrivning av ett flerdisciplinärt forskningsproblem;
•    en beskrivning av gruppens vetenskapliga målsättning under temaåret i relation till det valda problemområdet;
•    en presentation av medverkande forskare som motiverar deras kunskapsmässiga bidrag till Temat;
•    en plan för hur man avser att strukturera Temats arbete under året.

Budget

Budgeten ger Temat en kostnadsram, summan betalas inte ut till gruppen som forskningsmedel. Forskarnas löner konteras på institutet och den ekonomiska och administrativa servicen sköts av institutets personal. Vid Temats avslut, sista dagen på Temats andra termin, upphör tillgången till kostnadsramen och eventuellt återstående medel återgår till institutet (kvarvarande fakturor betalas dock efter denna tidpunkt).

Sammanlagt får kostnaderna för ett Tema motsvara maximalt 2 mkr.
I den budget, som bifogas på särskild blankett, ska kostnader för ersättning till Temats forskare tas upp. Löner för 8 månader beräknas inklusive LKP. Notera att indirekta kostnader (OH) inte ska räknas in i budget. Indirekta kostnader för central och fakultetsnivå läggs automatiskt till det sökta beloppet. Däremot utgår inte OH till institutioner då institutet tillhandahåller arbetsplats och administrativ service.
Enskild forskare kan, som koordinator, ersättas med maximalt 40%. Om två koordinatorer, kan deras medverkan maximalt ersättas med sammanlagt 60 % av en årslön.
Övriga kostnader, exempelvis för seminarier och andra arrangemang ska hjälpligen specificeras i ansökan. Kostnader för den avslutande syntesaktiviteten ersätts med högst 100 000 SEK. För särskilt kostnadskrävande arrangemang måste externa medel sökas.
Kostnader för gästforskare ska inte medräknas i budget, dessa bekostas av institutet genom en särskild fond.
Pufendorfinstitutets uppgift är att stimulera samarbetet mellan forskare från olika discipliner inom Lunds universitet. Därför medges endast i undantagsfall mindre bidrag för konferensresor eller fältarbeten.

Ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och vara separerad i tre dokument med följande innehåll:

Dokument 1
Beskrivning av forskningsproblem och strategi för hur arbetet ska genomföras på max 5 sidor (exkl. försättsblad och referenser). På försättsbladet anges Temats titel och namnen på medverkande forskare med institutionstillhörighet.

Dokument 2
Relevant CV för deltagande forskare om max 1 sida per deltagare. För svenska publikationer anges även engelsk översättning av titel. För koordinatorer är ledarerfarenhet relevant.

Relevant CV för föreslagna gästforskare, max 5 sidor per forskare.

Dokument 3
Budget, uppställd enligt institutets mall

Beslutsprocess

Beslut om nya Teman fattas av Pufendorfinstitutets styrelse. Efter att styrelsen i januari har fastställt en ”kortlista”, sänds ansökningarna ut för bedömning av externa sakkunniga. Handläggningstiden beräknas till drygt 2 månader, vilket innebär att besked kan lämnas i september till oktober 2021. 

För frågor eller information kontakta gärna:

Ann-Katrin Bäcklund, föreståndare, ann-katrin [dot] backlund [at] pi [dot] lu [dot] se, ank: 2 04 71

Eva Persson, koordinator, eva [dot] persson [at] pi [dot] lu [dot] se, ank: 2 62 03


Varmt välkommen med er ansökan! 
 

Kontakt

Stacey Ristinmaa Sörensen, föreståndare
stacey [dot] ristinmaa_sorensen [at] pi [dot] lu [dot] se (stacey[dot]ristinmaa_sorensen[at]pi[dot]lu[dot]se)
+46 46 222 62 10

Eva Persson, koordinator
eva [dot] persson [at] pi [dot] lu [dot] se (eva[dot]persson[at]pi[dot]lu[dot]se)
+46-46-222 62 03