Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hydrosolidarity 2.0

Tema 2.0 2021

Vatten blir alltmer en bristvara på global och regional nivå. Hydrosolidaritetsprinciper har presenterats som en möjlig väg att integrera etiska och jämlikhetsöverväganden i förvaltningen av vattenresurser.

En av forskningsfrågorna är huruvida hydrosolidaritet kan påverka gränsöverskridande miljöforskningsstrategier och vattenpolitik. Begreppet kunde vidare förenkla omställningen från konflikthantering till samarbetsinitiativ mellan intressenter uppströms och nerströms. En annan viktig forskningsfråga är om hydrosolidaritet kan bidra till att sätta ett nytt ramverk för förhandlingar mellan stater längs floder och påverka diplomatiska överenskommelser och byggandet av institutioner. I detta hänseende kan hydrosolidaritetsperspektiv anses som viktiga på såväl nationell som internationell nivå. De strävar efter att uppnå rättvis vattendistribution genom en enhetlig och samordnad förvaltning av resursen, och därigenom att minimera de negativa effekterna på båda människor och miljön. Därmed kan hydrosolidaritetsbegrepp bidra till att rama in diskussioner om mer effektiv vattenanvändning mellan användare, förbättrad miljö, och förbättrad användning och vatten i framtiden. Detta är särskilt viktigt med tanke på de pågående klimatförändringar och växande vattenbehov som kopplas till en ökande befolkning de närmsta årtiondena. Vatten är emellertid en flyktig resurs som flyter genom den hydrologiska cykeln utan att beakta vare sig politiska gränser eller de tillhörande konflikter som kan uppstå mellan olika politiska enheter.

En arbetshypotes för detta tema / projekt är att hållbar användning av vattenresurser i framtiden kräver solidaritet och mekanismer för fredlig konfliktlösning. Vattenförvaltning är ett sätt att hantera en situation där växande befolkningar i många regioner och städer börjar närma sig allt allvarligare vattenbrist. Ett av projektets långsiktiga mål är att fortsätta aktivera forskare, studenter och allmänhet kring ämnet och att spela en större roll i arbetet med att nå målen för hållbar utveckling. Ett annat långsiktigt mål är att bevara och utveckla det nationella och internationella forskarnätverk som utvecklades som följd av det ursprungliga temat.

Hydrosolidaritetsperspektiv är viktiga på båda nationella och internationella nivåer. De strävar efter att uppnå rättvis vattendistribution genom en enhetlig och samordnad förvaltning av resursen, och därigenom att minimera de negativa effekterna på båda människor och miljön. Vatten är emellertid en flyktig resurs som flyter genom den hydrologiska cykeln utan att beakta vare sig politiska gränser eller de tillhörande konflikter som kan uppstå mellan olika politiska enheter. En arbetshypotes för detta tema / projekt är att hållbar användning av vattenresurser i framtiden kräver solidaritet och mekanismer för fredlig konfliktlösning. Vattenförvaltning är ett sätt att hantera en situation där växande befolkningar i många regioner och städer börjar närma sig allt allvarligare vattenbrist.

Satellite rendering of river Nile. Photo.
Photo by USGS on Unsplash

Vad är Hydrosolidarity 2.0?

Hydrosolidarity 2.0 är en fristående uppföljning till det tidigare Temat Hydrosolidarity som arbetade vid institutet 2012-2013. Läs mer om det ursprungliga Temat i LUs forskningsportal.