Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vid Pufendorfinstitutet ges forskare vid Lunds universitet möjlighet att arbeta tillsammans med ett vetenskapligt problemområde inom ett så kallat Tema. Ett Tema formas kring en aktuell vetenskaplig frågeställning, som för sin lösning kräver kunskap från flera discipliner i samverkan.

I ett Tema träffas forskare från olika discipliner en arbetsdag i veckan. Det är upp till varje grupp att själva bestämma hur det gemensamma arbetet ska utformas.Temat bör ha en, helst två, koordinatorer; det underlättar det praktiska arbetet vid institutet. Oftast är koordinator/koordinatorer huvudsökande för Temat. De ansvarar för kontakt, planering och rapportering till institutet, medan Temats genomförande är ett ansvar som delas lika mellan samtliga medlemmar; ett framgångsrikt Tema förutsätter engagemang och aktivt deltagande av de medverkande.

Temat ska till sin karaktär vara nyskapande och det får därför lov att befinna sig i ett stadium där det ännu inte är moget för regelrätt forskningsfinansiering. Av detta följer att publicerbara forskningsresultat inte kan förutses och det förväntas heller inte av ett Tema att sådana ska levereras. Det som däremot krävs är en tydlig målsättning för det arbete som gruppen ska genomföra under sin tid vid institutet. Målsättningar som lämpar sig för Teman är sådana som öppnar vägar framåt för fortsatt arbete inom fältet. Temats arbete resulterar ofta i forskningsansökningar, konferenser, olika typer av forskningskommunikation, publikationer, nätverks- eller till och med centrumbildningar.

För att antas som Tema krävs en väl sammansatt kombination av forskare med kunskaper som bidrar till problemfältet. Vanligtvis brukar ett Tema behöva medverkan av ca 8-10 forskare från tre eller fler av universitetets fakulteter. Antal forskare och fakulteter kan dock vara både färre eller fler, det väsentliga för  sammansättningen är att Temat samlar de kompetenser som krävs för att framgångsrikt kunna behandla det beskrivna problemområdet. Temats medlemmar måste tillsammans ha tillräcklig kunskap för att kunna arbeta med det valda problemet.

Institutet vänder sig till forskare med anställning vid någon av Lunds universitets fakulteter. Ett Tema kan dock komma att behöva förstärka kunskap inom vissa delområden med hjälp av externa forskare. Institutet kan därför i enskilda fall erbjuda forskare vid andra lärosäten än Lunds universitet att ingå i ett Tema. Förutsättningen är att  den externe forskaren kan delta i Temat under samma premisser som övriga och att institutet ingår ett samarbetsavtal med forskarens heminstitution eller liknande.

Pufendorfinstitutet bjuder varje år in anställda vid Lunds universitet att ansöka om möjligheten att få etablera ett Tema. Vanligtvis sker det tidig höst, med förutsättningen att Temat påbörjar sitt arbete följande hösttermin. 

Vid ansökan läggs vikt vid kreativitet och mångsidighet, att sammansättningen av gruppens kompetens är väl motiverad och att den uppsatta målsättningen för arbetet framstår som möjlig att uppnå.

Läs mer om vår utlysning av Tema

Hur är det att arbeta på Pufendorfinstitutet? Hör forskaren Karin Broberg berätta!