Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Institutets grundvalar och arbetsformer

Pufendorfinstitutet utlyser årligen Teman och Advanced Study Groups där forskare från Lunds universitet ges möjlighet att arbeta gemensamt med  aktuella frågor som de själva formulerar.

Våra grundvalar 

Institutet verkar utifrån tre principer som särskiljer verksamheten från de flesta andra IAS i världen.  

  • Verksamheten vänder sig till Lunds universitets egna forskare som bildar en grupp, väljer ämne och sätter upp sina egna mål för det år man arbetar vid institutet. Gruppen utväljs på basis av sin kreativitet, mångsidighet och potential till nyskapande forskning. 

  • Den antagna gruppen förbinder sig att arbeta tillsammans med en tydlig målsättning för arbetet, men vi ställer inte krav på att man ska uppnå publicerbara forskningsresultat.  

  • Vi erbjuder en flexibel ram som ger grupperna möjlighet att utveckla sin förståelse av ett vetenskapligt problem, på det sätt de finner bäst. Vi stöder deras kunskapsutveckling genom att erbjuda möjlighet att invitera tillfälliga externa gäster eller gästforskare.  

Ta del av vår årliga utlysning av Tema och Advanced Study Groups

Läs mer om vårt gästforskarprogram

Våra arbetsformer: Teman och Advanced Study Groups 

Vid Pufendorfinstitutet arbetar forskare tillsammans i så kallade Teman och Advanced Study Groups (ASG) för att under ett år arbeta tillsammans med ett vetenskapligt problemområde. 

Teman 

I ett Tema förbinder sig forskarna att arbeta tillsammans minst en dag i veckan under åtta månader, och får för denna tid lön av institutet.  Institutet antar ca fyra Teman varje år. Ett Tema samlar forskare från olika discipliner som har kunskaper och färdigheter som behövs för att framgångsrikt utforska problemområdet. Detta innebär vanligtvis att ett Tema samlar 5-8 forskare från olika fakulteter vid Lunds universitet. 

 Det är upp till varje grupp att bestämma hur de ska arbeta tillsammans men medlemmarna förväntas delta aktivt, vara på plats och vara beredda att utmana både sina egna idéer och perspektiv, liksom gruppens gemensamma, ursprungliga frågeställningar.  Gruppen har möjlighet att knyta ytterligare expertis till Temat genom att bjuda in internationella gästforskare för samarbete under längre perioder (1 - 6 månader). Läs mer om vårt gästforskarprogram här 

Att arbeta i ett Tema innebär vanligtvis strävan efter ett gemensamt språk och gemensamma begrepp. Med ett interdisciplinärt förhållningssätt sätts forskningsfrågan i centrum; den driver och utvecklar metod och teori. Temat uppmuntras att utforska sitt ämne med hjälp av kreativa tillvägagångsätt och metoder, och medlemmar förväntas vara öppna och nyfikna.  

Gruppen ska ha en tydlig målsättning för sitt arbete men institutet kräver inga publicerbara forskningsresultat. Arbetet i ett Tema syftar till att möjliggöra nya tvärvetenskapliga samarbeten och att lägga grund för framtida forskning. 

Läs mer om Teman

Advanced Study Groups  

En Advanced Study Groups (ASG) är flexibel mötesform där en grupp forskare arbetar på ad hoc basis med att göra en forskningsidé som befinner sig i ett mycket tidigt skede, mer konkret. 

En ASG möjliggör ett utbyte av idéer och perspektiv på forskningsproblem med potential för vidareutveckling. Målet med en ASG är att utifrån gruppens mångsidiga expertis vidareutveckla ett uppslag till framtida forskning. Medan ett Tema vid Pufendorfinstitutet måste ha ett tydligare mål med fokus på att bana väg för framtida forskning, kan en ASG ha större bredd i sin målsättning.   

En ASG involverar i allmänhet en kärngrupp på 5-10 forskare från olika fakulteter vid Lunds universitet. En ASG har även möjlighet att bjuda in nationella och internationella gäster för kortare vistelser och har en budget för att täcka kostnader för exempelvis resor och logi för besökande gäster, böcker, tidskrifter mm. En ASG träffas regelbundet på institutet under läsåret men medlemmar avlönas inte och har inget individuellt åtagande gentemot institutet. 

Läs mer om Advanced Study Groups

En ASG är en unik möjlighet att få diskutera ett ämne tillsammans med andra forskare från olika disciplinära bakgrunder, som man kanske annars inte hade fått kontakt med. En stor fördel är att det finns en frihet i hur man arbetar.

Hör forskare berätta om deras erfarenheter av att arbeta i en Advanced Study Group (ASG)