Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Post Hoc Interventions

Tema 2022

Sexism, rasism och andra former av fördomsfullhet formar alltjämt det moderna samhället och ger upphov till olika former av diskriminering. Samtidigt har det varit svårt att i vetenskapliga studier identifiera verkningsfulla metoder för att bekämpa fördomsfullhet. Temat undersöker därför förutsättningarna för "post hoc-interventioner", metoder för att komma till rätta med fördomsfullt beteende i efterhand, som inte förutsätter att vi kan skapa fördomsfria individer.

glasögon på bord. Foto.

Aktuell forskning om fördomsbekämpning är ofta inriktad på förebyggande åtgärder, som syftar till att förhindra att fördomsfullt beteende inträffar. Detta kan ske antingen genom strukturella åtgärder som förändrar de omständigheter där beteendet uppvisas (t.ex. genom anonymisering eller kriteriebaserat beslutsfattande) eller individuella interventioner som försöker förändra den fördomsfulla personen själv (t.ex. genom utbildning eller träning). Dessa typer av interventioner är inte utan förtjänst, men många av dem har inte studerats i realistiska miljöer eller kontrollerats experimentellt i tillräcklig utsträckning, vilket gör deras effektivitet oklar.

Temat kommer att undersöka "post hoc-interventioner", som möjliga komplement till förebyggande åtgärder. Post hoc-interventioner bygger på idén att vissa former av fördomsfullt beteende - i synnerhet fördomsfull utvärdering - kan korrigeras i efterhand. Tanken är att resultatet av ett fördomsfullt beteende (t.ex. en fördomsfull utvärdering) kan korrigeras efter att den har producerats, men innan den leder till diskriminering. Korrigeringen sker genom en statistisk analys av utvärderarens historik av fördomsfullt utvärderande. Post hoc-interventioner riktar in sig på fördomsfulla handlingar, snarare än de personer som utför dem. Även om post hoc-interventioner endast berör vissa av de sätt på vilka fördomar yttrar sig är det fortfarande viktigt att undersöka deras potentialitet. Interventionerna är nämligen relevanta i ett brett spektrum av situationer (t.ex. vid anställning, antagning, och utvärdering), vilka är oerhört viktiga både i förhållande till hur pengar och makt fördelas i samhället, samt till hur medlemmarna i berörda grupper på ett mer övergripande plan integreras däri.

Undersökningen av post hoc-interventioners förutsättningar syftar till att diskutera sammankopplade juridiska, etiska, epistemologiska och statistiska frågor, samt att systematiskt jämföra post hoc-interventioner med befintliga metoder inom socialpsykologi och datavetenskap för att motarbeta fördomar. Temat kommer därför att koppla samman forskare från ovanstående ämnen för att gemensamt närma sig dessa frågor och bidra till ett tvärvetenskapligt utbyte av idéer om post hoc-interventioner i synnerhet, och om relaterade fördomsinterventioner mer generellt.

Temat syftar till att lägga grunden till ett tvärvetenskapligt forskningsnätverk om fördomsforskning vid Lunds universitet.